ห้องเรียนครูศิริรักษ์ สมพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ภาคเรียนที่ 2 /2558

รูปภาพของ nbrsirirak

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2   รหัสวิชา ง22102


คำอธิบายรายวิชา


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        รหัสวิชา ง22102      รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่  2     1.0  หน่วยกิต      2 คาบ/สัปดาห์        จำนวน  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน


                     รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  และการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน
                  


                     มีทักษะในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของตนเอง       โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ      ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มรวมกันในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ     ปฏิบัติการสืบค้นหาวิวัฒนาการของการสื่อสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน     สำรวจอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน     ฝึกการใช้งานอินเทอร์เน็ต     การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม


                       เกิดเจตคติที่ดีต่อกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม  โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม 


 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด


มาตรฐาน ง 3.1:  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม


           มฐ ง3.1ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4


 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด


 ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์


 ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ


 ตัวชี้วัดที่ 3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม


 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน


 ***วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2    รหัสวิชา ง22102***  ม.2/1 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]
  ม.2/2 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8] 
  ม.2/3 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8] 
  ม.2/4 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]
  ม.2/5 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8] 
  ม.2/6 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]
  ม.2/7 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]
  ม.2/8 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8] 
  

http://www.thaigoodview.com/node/205148

ด.ญ.วรัญญา พวงมณี ม.2/1 เลขที่ 28

(ใบงานที่7-8)

http://www.thaigoodview.com/node/205145

ด.ช.ภควัฒน์ อภิพรชัยสกุล ม.2/1 เลขที่ 15

(ใบงานที่7-8)

http://www.thaigoodview.com/node/200487


ด.ช.วิภูษิต ชื่นกำไร ม.2/2 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/199924


ด.ญ.สุชานันท์  ทองนาคะ  เลขที่27  ม.2/2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์