รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ประเภทบุคคล

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศผลการตัดสินประเภทบุคคล
โครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จำนวน 17 ผลงาน (ขออภัยยังจัดรูปแบบไม่เสร็จ จึงยังไม่สวย)
1. โรงเรียน วัดราชบพิธ
ที่อยู่ 3 เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง ถ.สนามไชย กทม.10200
ชื่อเรื่อง ดนตรีเป็นศาสตร์และศิลป์
ผู้จัดทำ นายประสงค์ สกุลบัวบาง โทร 0860175770
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17170

2. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจรืญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร แขวงยานนาวา กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง ราชวงศ์จักรี
ผู้จัดทำ อาจารย์ ปาลิดา สวนชัง โทร 0879195842
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18403

3. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวี่ยร์คอนแวนต์
ที่อยู่ 92 ซอยมิตรคาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ชื่อเรื่อง การสร้าง Mask ในโปรแกรม Flash
ผู้จัดทำ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ โทร 0865572330
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18312

4. โรงเรียน ดรุณานุกูลหัวถนน
ที่อยู่ 367/5 หมู่ 4 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
ชื่อเรื่อง คำที่ใช้ ฤ, ฤา, ฦ, ฦา
ผู้จัดทำ นาย อดุลย์ อินยัง โทร 0848161782
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18072

5. โรงเรียน กุดดู่พิทยาคม
ที่อยู่ 109 ม.12 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ชื่อเรื่อง การสลายสารอาหารระดับเซลล์
ผู้จัดทำ นายปราโมทย์ ทองเนียม โทร 081-295515
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16868

6. โรงเรียน คำแสนวิทยาสรรค์
ที่อยู่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
ชื่อเรื่อง อิศรญาณภาษิต
ผู้จัดทำ นางสุดารักษ์ สุวรรณทอง โทร 0895740994
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18063

7. โรงเรียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ที่อยู่ 410 หมู่ 1 ต. บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ชื่อเรื่อง คำต่าง ๆ ในภาษาของเรา
ผู้จัดทำ นางอัญชลีพร ลาบุญ โทร 0850507227
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18225

8. โรงเรียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ที่อยู่ 410 หมู่ 1 ต. บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ชื่อเรื่อง ราชาศัพท์
ผู้จัดทำ นางอัญชลีพร ลาบุ