บทที่ 1 กราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก

รูปภาพของ nbrsirirak

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2    ง22222


กราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก


กราฟิก (Graphic) มาจากภาษากรีก  ซึ่งหมายถึง การวาดเขียน (Graphikos) และการเขียน (Graphein)


กราฟิกจึงหมายถึงศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ


คอมพิวเตอร์กราฟิก  หมายถึง การสร้าง การตกแต่ง แก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การตกแต่งภาพด้วยการทำ Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตามจินตนาการ และการใช้ภาพกราฟิกในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ  เป็นต้น


องค์ประกอบของงานกราฟิก


องค์ประกอบหลัก ๆ ในงานกราฟิกจะแบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ จุด, เส้น, รูปร่างและรูปทรง, น้ำหนัก, สี,ที่ว่าง, พื้นผิว และตัวอักษร


จุด (Dot)


 เป็นองค์ประกอบที่มีขนาดเล็ก ไม่มีมิติ จุดเมื่ออยู่ในพื้นที่ว่างจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ดู และเมื่อนำจุดมาเรียงต่อกันจะกลายเป็นเส้น จุดที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นและค่อย ๆ กระจายตัวออกไปจะทำให้เกิดน้ำหนัก


เส้น (Line)


 เป็นสื่อแสดงขอบเขตของภาพ ขอบเขตของรูปร่าง รูปทรง ขนาดและทิศทาง เส้นมีลักษณะ 2 อย่าง ได้แก่


เส้นตรงและเส้นโค้ง เส้นตรง เป็นเส้นที่แสดงถึงความสง่า เข้มแข็ง ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรง ได้แก่เส้น
เส้นตั้ง  ซึ่งเป็นเส้นที่แสดงถึงความสูง ความมีระเบียบ , เส้นนอน ซึ่งเป็นเส้นที่แสดงถึงความกว้าง ความสงบ ความนิ่งเฉย , เส้นทแยง  เป็นเส้นที่แสดงความเคลื่อนไหวหรือการไม่อยู่นิ่ง ไม่หนักแน่น อันตราย ความเร็วและแสดงทิศทาง, และเส้นหยัก ที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้น เคลื่อนไหว แปลกตา ไม่แน่นอน 
ส่วนเส้นโค้ง จะให้ความรู้สึกอ่อนช้อย นุ่มนวล ร่าเริง ให้ทิศทางการเคลื่อนไหวที่ละมุนละไม


รูปร่างและรูปทรง (Shape,Form)


เป็นรูปที่เกิดจากการเส้นมาประกอบกันเป็นรูป ได้แก่ รูปร่าง ซึ่งเป็นรูปที่มีลักษณะ 2มิติ  มีเนื้อที่มีขอบเขต ส่วน รูปทรง เป็นรูปที่มีลักษณะ 3 มิติ มีปริมาตรที่เป็นความหนาหรือความลึก


น้ำหนัก (Value)


เป็นคุณค่าของความอ่อน-แก่ของสีหรือแสงเงาที่นำมาใช้ในการแสดงออกทางศิลปะ ทำให้แลดูมีความกลม มีความตื้นลึก


สี (Color)


เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์งานศิลปะ สีในงานศิลปะจะมีผลต่อจิตใจ เช่น สีแดงทำให้ความรู้สึกตื่นเต้น มีพลัง รุนแรง,
สีเหลือง ทำให้รู้สึกสนุกสนาน หรือ สีฟ้าทำให้รู้สึกสงบ เย็น เป็นต้น


ที่ว่าง (Space)


ในงานศิลปะ หมายถึง บริเวณหรือพื้นที่ต่างๆ ในงานนั้น ๆ


พื้นผิว (Texture) คือลักษณะผิวในงานศิลปะที่ให้ความรู้สึกในการเห็น เช่น ลักษณะหยาบ ขรุขระ ริ้วรอยเรียบมันวาว เป็นต้นการจัดองค์ประกอบศิลป์


การจัดองค์ประกอบศิลป์มีหลักสำคัญที่ควรคำนึงอยู่ 5 ประการ คือ  1. สัดส่วน (Proportion)  หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบ

ที่แตกต่างกันทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกันด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อยขององค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกัน


      2. ความสมดุล (Balance)  หรือ ดุลยภาพ หมายถึง น้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง


      3. จังหวะลีลา (Rhythm)  หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบ เป็นการซ้ำที่เป็น


ระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่า ๆ กัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ


      4. การเน้น (Emphasis)  หมายถึง การกระทำให้เด่นเป็นพิเศษกว่าธรรมดาในงานศิลปะจะต้องมีส่วนใด


ส่วนหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่น ๆ


      5. เอกภาพ (Unity)  หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว


โปรแกรมกราฟิก


      ในการทำงานด้านกราฟิกโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับงานงานกราฟิกโดยเฉพาะ ซึ่งมีอยู่มากมาย แต่ที่เป็นที่นิยมได้แก่ Adobe Photoshop และ  Adobe Illustrator ของบริษัท Adobe  เรามักใช้ Adobe Photoshop กับงานกราฟิกแบบ Bitmap หรือ Raster ขณะที่ใช้Adobe Illustrator กับงานกราฟิกแบบ Vector เป็นต้น


ชนิดของภาพกราฟิก


ภาพที่เกิดบนจอคอมพิวเตอร์นั้นจะเกิดจากการทำงานของโหมดสี RGB ซึ่งประกอบด้วยสีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue)  โดยใช้หลักการยิงประจุไฟฟ้าให้เกิดการเปล่งแสงของสีทั้ง 3 สีมาผสมกันทำให้เกิดเป็นจุดสีสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่เรียกว่า พิกเซล (Pixel) ซึ่งมาจากคำว่า  Picture กับ  Element โดยพิกเซลจะมีหลากหลายสีและเมื่อนำมาวางต่อกันก็จะเกิดเป็นรูปภาพ


ภาพกราฟิกที่สามารถใช้ได้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน คือ


1.  ภาพกราฟิกแบบบิตแมป (Bitmap)


เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการนำจุดสีรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่เรียกว่า พิกเซล (Pixel) มาเรียงต่อกันเพื่อประกอบขึ้นเป็นภาพคล้ายกับการเรียงกระเบื้องโมเสค โดยแต่ละพิกเซลจะถูกกำหนดตำแหน่งและสีไว้ตายตัว ตัวอย่างของภาพกราฟิกชนิดนี้ได้แก่ ภาพถ่าย, ภาพจากการสแกน และภาพกราฟิกที่สร้างจากโปรแกรมระบายสีทั่วไป เช่น โปรแกรม  Paint  เป็นต้น  บางครั้งเราจะเรียกภาพกราฟิกชนิดนี้ว่า Raster image
ภาพแบบิตแมปนี้ เมื่อมีการขยายภาพ จำนวนจุดก็จะยังคงที่เท่าเดิม แต่ขนาดของจุดจะใหญ่ขึ้น ซึ่งจะมีผลให้เสีย
ความคมชัดและเห็นรอยหยักชัดเจนขึ้น


2.  ภาพกราฟิกแบบเว็คเตอร์ (Vector)


เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากเส้นตรงและเส้นโค้งที่อาศัยวิธีทางคณิตศาสตร์รวมกับข้อมูลของตำแหน่งและนำมาทำการคำนวณให้เกิดเป็นทางเดินของเส้นเรียกว่า เว็คเตอร์ (Vector) มาประกอบกันขึ้นเป็นภาพรูปทรงของทางเดินของเว็คเตอร์ที่ได้จะถูกวาดด้วยจุดไปตามทางเดินนั้น


                ภาพแบบเว็คเตอร์นี้ จะเป็นภาพที่ไม่ขึ้นอยู่กับความละเอียดเนื่องจากเมื่อมีการปรับขนาดของภาพจะใช้วิธีการคำนวณค่าใหม่แล้ววาดภาพนั้นขึ้นใหม่ตามขนาดใหม่ที่กำหนด จึงยังคงรายละเอียดและความคงชัดของภาพไว้ได้เหมาะสำหรับภาพกราฟิกที่ต้องมีการเปลี่ยนขนาดตามความเหมาะสมเมื่อนำไปใช้งานจริง เช่น โลโก้บริษัท เป็นต้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์