ประมวลการสอน รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

รูปภาพของ nbrsirirak

 


ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)


รายวิชา  การออกแบบและเทคโนโลยี 2                                                                             รหัสวิชา  ง22222
เวลาเรียน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                           จำนวน  1 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่  1                                                                                                                ปีการศึกษา  2559
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                                        ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูผู้สอน นางศิริรักษ์  สมพงษ์


คำอธิบายรายวิชา


         รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนอธิบายบทบาท หน้าที่ ความเป็นมา และข้อดีข้อเสียของคอมพิวเตอร์กราฟิก  บอกคุณสมบัติพร้อมยกตัวอย่างส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก  อธิบายขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิก  หลักการออกแบบ  โหมดสีภาพกราฟิก  หลักการออกแบบ  โหมดสีภาพกราฟิก อธิบายเกี่ยวกับฟอร์แมตของภาพและคำศัพท์เกี่ยวกับภาพกราฟิก


มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานเพื่อรณรงค์ให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิก ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ปฏิบัติการควบคุมหน้าต่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ปฏิบัติการในการควบคุมพาเลท เครื่องมือ คำสั่งเกี่ยวกับการใช้สี  การทำงานด้วยเมาส์  เลเยอร์ และจัดการไฟล์รูปภาพ สามารถใช้ทักษะในการสร้างงานด้วยเครื่องมือในโปรแกรม Photoshop ได้อย่างเหมาะสมกับชิ้นงาน   และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม       เกิดเจตคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์กราฟิก  และสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม      โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง  และสังคม 


ผลการเรียนรู้  1. อธิบายบทบาท หน้าที่ ความเป็นมาและข้อดีข้อเสียของคอมพิวเตอร์กราฟิก

  2. บอกคุณสมบัติและส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก

  3. บอกขั้นตอนการสร้างผลงานกราฟิก หลักการออกแบบ โหมดสีภาพกราฟิก

  4. อธิบายฟอร์แมตของภาพและคำศัพท์เกี่ยวกับภาพกราฟิก

  5. มีความเข้าใจและใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานเพื่อรณรงค์ให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์กราฟิก

  6. อธิบายความหมายความเป็นมา  ความสามารถองค์ประกอบหน้าที่ในการทำงาน ตลอดจนใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolboxโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

  7. บอกองค์ประกอบและวิธีการควบคุมหน้าต่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

  8. อธิบายหลักการและหน้าที่ในการทำงาน ตลอดจนใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Toolbox

  9. อธิบายหน้าที่ พาเล็ท เครื่องมือ คำสั่งเกี่ยวกับการใช้สี  การทำงานด้วยเมาส์  เลเยอร์ และการจัดการไฟล์รูปภาพ

  10. อธิบายความหมาย  ความสำคัญ  ประเภท ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

cartoon2

chaing

dot

cartoon

งานที่ 1 

งานที่ 1 Postcard

 

งานที่ 1 Postcard

 

งานที่ 1 Postcard

 

งานที่2 view

งาน3 cartoon

งาน4 brush

http://www.thaigoodview.com/node/194197


ด.ญ.จิราพัชร จันทร์สมัคร ชั้น 2/6 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/blog/116256


ด.ญ. จิราพัชร จันทร์สมัคร ชั้น 2/6 เลขที่ 30

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์