แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รูปภาพของ wathaminsan

 

    รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
เนื้อหาในรายงานเล่มนี้  ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ 5 บท ดังนี้
บทที่   1   บทนำ 
บทที่   2   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่   3  วิธีดำเนินการพัฒนาและทดลองใช้ 
              แผนการจัดการเรียนรู้
บทที่   4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่   5   สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

http://wathaminsan.googlepages.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี