แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รูปภาพของ wathaminsan

 

    รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
เนื้อหาในรายงานเล่มนี้  ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ 5 บท ดังนี้
บทที่   1   บทนำ 
บทที่   2   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่   3  วิธีดำเนินการพัฒนาและทดลองใช้ 
              แผนการจัดการเรียนรู้
บทที่   4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่   5   สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

http://wathaminsan.googlepages.com/

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 172 คน กำลังออนไลน์