การใช้งานโปรแกรม Excel 2003

รูปภาพของ ketsarin

พื้นที่ทำงานและสมุดงาน

พื้นที่ทำงานของเอ็กเซล ได้แก่ช่องตารางจำนวนมากซึ่งเรียงต่อกันเป็นแถวทั้งแนวนอนและแนวตั้งมีลักษณะเป็นตารางผืนใหญ่ เรียกว่า แผ่นงาน หรือ Worksheetหมายถึงพื้นที่ส่วนที่ใช้เป็นกระดาษคำนวณมีลักษณะเป็นตาราง
เราสามารถป้อนข้อมูลและสูตรคำนวณต่าง ๆ ลงไปในเซลล์ นอกจากข้อมูลในเซลล์แล้วยังสามารถวางวัตถุ เช่น รูปภาพหรือชาร์ท(Chart) ลงบนแผ่นงานได้อีกด้วยแผ่นงานหลาย ๆแผ่นมารวมกันเรียกว่า สมุดงาน (Work Book) เมื่อบันทึกแฟ้มข้อมูลจะมีนามสกุลเป็น .xls ภายในสมุดงานประกอบด้วยแผ่นงาน (Sheet ) หลายแผ่นต