PISA สังคมศึกษา โดย...ครูนครรัฐ โชติพรม

รูปภาพของ TeacherNakhonrat

PISA สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

พระภิกษุรูปหนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัว เป็นพระปฏิบัติกรรมฐาน ในขณะที่ท่านนั่งสมาธิ ในช่วงเลา 02. 00 น ของทุกวัน ท่านกำหนดลมหายใจเข้าออก  โดยใช้คำภาวนาว่า พุทโธ เมื่อนั่งไปได้สักพักจิตก็รวมเป็นหนึ่งเดียวและสงบนิ่งเป็นสมาธิ เกิดปีติขนลุกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย ท่านก็ได้แต่ภาวนาว่าพุทโธ โดยการใช้สติกำกับลมหายใจเข้าออกว่า พุทโธ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเวลาผ่านไป ประมาณ 02. 30 น ท่านมีสติรู้เท่าทันจิต   ซึ่งคิดฟุ้งซ่านถึงมารดาที่ป่วยหนัก ด้วยความห่วงใย ท่านพยายามข่มจิตสักพักจิตก็สงบนิ่งเป็นสมาธิแน่วแน่ และสติได้เกิดขึ้นเมื่อท่านเห็นร่างกายของท่าน       เป็นของไม่เที่ยง เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ส่งผลให้ความห่วงกังวลที่มีต่อมารดา

1. จากสถานการณ์ การที่พระภิกษุท่านมีสติโดยเห็นร่างกายของท่านเป็นของไม่เที่ยง เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้น จัดอยู่ในหลักสติปัฏฐาน 4 ฐานใด

2. จากสถานการณ์ การที่พรัภิกษุท่านกำหนดลมหายใจเข้าออก  โดยใช้คำภาวนาว่า พุทโธ นั้น จัดอยู่ในหลักสติปัฏฐาน 4 ฐานใด

3. จากสถานการณ์ การที่พระภิกษุท่านนั่งไปได้สักพักจิตก็รวมเป็นหนึ่งเดียวและสงบนิ่งเป็นสมาธิ เกิดปีติขนลุกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย          

    จัดอยู่ในหลักสติปัฏฐาน 4 ฐานใด

PISA สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-6 โดย...ครูนครรัฐ โชติพรม

 

แนวทางในการพัฒนาข้อสอบ PISA สำหรับครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งต้องเตรียมเครื่องมือสำหรับพัฒนาผู้เรียนในโอกาสต่อไป ต้องพัฒนาข้อสอบที่สามารถวัดพฤติกรรมของผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่ระดับความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ ข้อสอบที่ผมสร้างขึ้นนี้เพื่อเป็นแนวทางและตัวอย่างให้เพื่อนครูได้นำไปพัฒนาตนเองและศิษย์ ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้กับเพื่อนครูทุกท่านครับ

 

ข้อสอบ PISA สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-6 โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

ครอบครัวของนายแดง มีลูกประกอบอาชีพต่าง ๆ กัน ดังนี้ นาย ปกรัฐ ได้รับมรดกซึ่งเป็นเครื่องจักรสำหรับเย็บผ้าโหลจากครอบครัว จึงสานต่อ       ด้วยการรับเย็บผ้าโหลทุกชนิด และตัดเย็บเสื้อกีฬาส่งต่างประเทศด้วย ในระยะ 5 ปีให้หลัง นาย ปกรัฐ ประสบปัญหายอดส่งออกเสื้อกีฬาลดลง          นาย จักรพรรดิ เป็นพนักงานธนาคาร ปีนี้ธนาคารได้กำไรลดลง นาย จักรพรรดิ จึงได้โบนัสลดลงไปด้วย นาย เอกราชทำสวนทุเรียน ปีนี้ทุเรียน         ให้ผลผลิตจำนวนมาก ราคาจึงตกต่ำ นาย เอกราช จึงแก้ปัญหาด้วยการทำทุเรียนทอดกรอบ ส่วนเปลือกทุเรียนก็บดเป็นอาหารวัว ส่งขายให้ฟาร์มใกล้ ๆ บ้าน นาย รักชาติ นำเงิน 5,000 บาท ซึ่งเก็บสะสมไว้ ไปซื้อเครื่องบดพริกแกง ไปจำหน่ายในตลาดสด และเมื่อถึงฤดูกาลปลูกพืชไร่ นาย จักรวรรดิ   จึงปรึกษาภรรยาว่าจะปลูกอ้อยหรือปลูกข้าวโพดดี นางสาว มลรัฐ ฟังการรายงานข่าวเศรษฐกิจ ว่าปีนี้การลงทุนในประเทศลดลง อย่างน่าตกใจเพราะกระทบธุรกิจที่เธอลงทุน นางสาว ดวงใจ ใฝ่ฝันว่าต้องการมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองเพราะได้รับสูตรสมุนไพรรักษาสิวจากคุณตา เธอต้องฝันสลาย เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้ว จะมีอยู่บ้างก็ในป่าลึกในเขตแดนของประเทศลาว  

1. จากสถานการณ์ ผู้ใดมีปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็น “ทุน” ในทางเศรษฐศาสตร์

     1. นายปกรัฐและนายรักชาติ

     2. นายแดงและนางสาวมลรัฐ

     3. นายแดงและนางสาวดวงใจ

     4. นายจักรพรรดิและนายเอกราช

     5. นายจักรวรรดิและนางสาวมลรัฐ

2. จากสถานการณ์ ผู้ใดประสบปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ “จะผลิตอะไร” 

     1. นายปกรัฐ

     2. นายรักชาติ

     3. นายจักรวรรดิ

     4. นายจักรพรรดิ

     5. นางสาวมลรัฐ

3. จากสถานการณ์ ผู้ใดประสบปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค

     1. นางสาวมลรัฐ - นางสาวดวงใจ

     2. นายจักรวรรดิ–นางสาวดวงใจ

     3. นายแดง – นายรักชาติ – นายจักรวรรดิ

     4. นายปกรัฐ – นายเอกราช - นายจักรพรรดิ

     5.นางสาวดวงใจ – นายจักรวรรดิ – นายแดง

4. จากสถานการณ์ ผู้ใดประสบปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค

     1. นายปกรัฐ

     2. นายเอกราช

     3. นางสาวมลรัฐ

     4. นายจักรพรรดิ

     5.นางสาวดวงใจ

5. จากสถานการณ์ ผู้ใดใช้ปัจจัยการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในทางเศรษฐศาสตร์

     1. นายปกรัฐ

     2. นายรักชาติ

     3. นายเอกราช

     4. นายจักรพรรดิ

     5.นางสาวดวงใจ

6. จากสถานการณ์ ผู้ใดไม่มีโอกาสได้รับค่าตอบแทนของปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นผลกำไร

     1. นายปกรัฐ

     2. นายรักชาติ

     3. นายเอกราช

     4. นางสาวมลรัฐ

     5.นางสาวดวงใจ

7. จากสถานการณ์ ผู้ใดจะได้รับค่าตอบแทนของปัจจัยการผลิตเป็นค่าจ้าง

     1. นายปกรัฐ

     2. นายรักชาติ

     3. นายเอกราช

     4. นายจักรพรรดิ

     5. นางสาวดวงใจและนางสาวมลรัฐ

8. จากสถานการณ์ ผู้ใดพบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลกันระหว่างความต้องการกับจำนวนทรัพยากร

    1. นายปกรัฐ

    2. นายรักชาติ

    3. นายเอกราช

    4. นางสาวมลรัฐ

    5. นางสาวดวงใจ

 

แบบประเมินคุณภาพข้อสอบ PISA วิชาสังคมศึกษา

                การที่ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จะสร้างข้อสอบแนว PISA วิชาสังคมศึกษา ทั้ง 5 สาระ ให้มีคุณภาพนั้น

ต้องยึดหลักในการสร้างข้อสอบที่สำคัญ ดังนี้  

1. ข้อสอบวัดตรงตามสมรรถนะที่ต้องการวัดตามคุณภาพผู้เรียน

1.1 ตรงตามสาระที่ต้องการวัด

1.2 ตรงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.3 ตรงตามระดับการวัด และพฤติกรรมที่ต้องการวัด

2. คุณภาพของสถานการณ์

2.1 เป็น เหตุการณ์ เรื่องราว ตาราง กราฟ  เงื่อนไข เป็นสถานการณ์ชีวิตจริง

      มีผลช่วยกระตุ้นให้คิดและน่าสนใจ มีข้อมูลหรือเงื่อนไขครบถ้วน รัดกุม เพียงพอ

      เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบของข้อคำถามเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น

2.2 สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ต้องการวัด

3. คุณภาพของคำถาม

3.1 มีความเป็นปรนัย (ผู้ตอบเข้าใจคำถามตรงกับผู้เขียนข้อสอบ)

3.2 เป็นประโยคคำถามที่มีใจความสมบูรณ์ อ่านแล้วเข้าใจง่าย

3.3 มีการขีดเส้นใต้คำหรือข้อความที่แสดงถึงการปฏิเสธ เช่น คำว่า “ไม่”

3.4 กะทัดรัดและชัดเจน (ไม่มีคำฟุ่มเฟือย)

3.5 ไม่มีคำ ข้อความ หรือประโยคที่แนะคำตอบ

3.6 ไม่มีประโยคปฏิเสธและปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ

3.7 ใช้ภาษาได้ถูกต้อง สละสลวยเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

4. คุณภาพของตัวเลือก

4.1 ตัวเลือกแต่ละตัวมีความเป็นเอกพันธ์  

4.2 เรียงลำดับอย่างมีระบบ อ่านง่าย  เช่น ความยาวของข้อความ ลำดับตัวอักษร จำนวนตัวเลข

4.3 ไม่มีคำ หรือข้อความซ้ำ ๆ ในตัวเลือกแต่ละตัว

4.4 มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น และมีคำอธิบายหรือที่มาตามหลักวิชาการ

      โดยคำตอบไม่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

4.5 มีคำอธิบายหรือที่มาของตัวลวงทุกตัวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

     (ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้) มีเหตุผลและไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์