ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (ฉบับปรับปรุง)

รูปภาพของ bcskrumai

ฝึกภาษาอังกฤษกันเถอะ

               The students'Pledge

We are all Thai.

We are an independent nation with our own king and religions.

Our ancestors gave their lives to protect our country.

We must now give  our lives for our nation.

We must honor our king and follow our religion.

We are all good students who will be honest with ourselves and respect the right of others.

We are students who obey our parents, our teachers and our school rules.

We will overcome snd ourselves clean.

คำปฏิญาณของนักเรียน

พวกเราเป็นคนไทย ที่อยู่ได้จนทุกวันนี้

ก็เพราะเรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ซึ่งบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตแลกไว้

เราเป็นชนรุ่นหลังต้องสละชีพเพื่อชาติ

ต้องบำรุงศาสนา ต้องเทิดทุนพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ตลอดไป

พวกเราเป็นนักเรียน ต้องประพฤติตนเป็นคนดี

มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นพวกเราเป็นนักเรียน ต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ครูบาอาจารย์

และประพฤติตน ให้อย่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนอยู่เสมอ

เราต้องเอาชนะและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

แหล่งที่มา  นวัตกรรมของนางกัญญาณัฏฐ์ จันดากุล     โรงเรียนบ้านละเอาะ  อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีษะเกษ

คำอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม

rellgions                     หมายถึง      ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม หรือฮินดู

our reigion                 หมายถึง      ศาสนาที่ตนเองนับถือ

follow                        หมายถึง     ปฏิบัติตาม  ตาม

the rights of others     หมายถึง     กระทำสิ่งที่ถูกต้อง เคารพสิทธิของผ้อื่น รวมทั้งซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเหมือนกังเช่นซื่อสัตย์ตนเอง

must                         หมายถึง     ต้องทำ ( เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ )
parents                      หมายถึง      พ่อและแม่ ผู้ปกครอง
parent                       หมายถึง      คนใดคนหนึ่ง พ่อหรือแม่ หรือผู้ปกครอง
school rules                หมายถึง      กฎระเบียบวินัยของโรงเรียน
overcome                  หมายถึง     เอาชนะอุปสรรคและปัญหาทุกอย่าง เอาชนะสิ่งที่ไม่ดีแล้วปฏิบัติดีให้ได้  รวมทั้งไม่เสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
keep ourselves clean   หมายถึง      การทำตนเองให้ปราศจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน เหล้า บุหรี่ และยาเสพติด

Vocabulary


        
1.   all
                              (ออล)              n. a. adv.              ตลอดทั้ง, ทั้งหมด, ล้วน
2.   Thai                           (ไท )               n. a.                    ภาษาไทย, คนไทย
3.   independent              (อินดิเพน-เด็นท)  n. a.                    เอกราช, อิสระ
4.   nation                       (เน-ชัน)             n.                       ชาติ
5.   our                            (เอาร)               pro.                    ของพวกเรา
6.   own                           (โอน)               n. a. vt. vi.           ของฉันเอง, เป็นเจ้าของ
7.   king                           (คิง)                 n.                       กษัตริย์ 
8.   religion                      (ริลีจัน)              n.                       ศาสนา, ธรรมะ
9.   ancestor                    (แอน-เซ็ซเทอะ)   n.                       บรรพบุรุษ
10.  gave                         (เกฝว)               pt.                     อดีตของ give –ให้, สละ
11.  lives                          (ไลฝวซ)            pl.                       คำพหูพจน์ของ life ชีวิต
12.  protect                     (พโระเทคท)       vt.                       ป้องกัน,ปกป้อง
13.  country                    (คัน-ทริ)             n. a.                    ประเทศ,  ประเทศชาติ
14.  must                         (มัสท)              auxiliary verb         จำต้อง, ต้อง (กริยาช่วย)
15.  honor                       (ออน-เนอะ)        vt. n.                   ให้เกียรติ, เคารพเทิดทูน, เกียรติยศ
16.  honest                      (ออน-เน็ซท)      a.                         ซื่อสัตย์
17.  respect                      (ริซเพคท)         n. vt.                    ความเคารพ, นับถือ
18.  right                          (ไรท)              n. a.  adv. vt. vi.    สิทธิอันถูกต้อง, ถูกต้อง
19.  other                         (อัฑ- เฑอะ)      pro. a. ad v.           อีกคนหนึ่ง,คนอื่นๆ
20.  obey                          (โอะเบ)           vt. vi.                    เชื่อฟัง
21.  parents                      (แพ- เร็นท)       n.                         พ่อแม่, ผู้ปกครอง
22.  teacher                       (ทีช-เชอะ)       n.                         ครู, ผู้สอน
23.  school rule                  (ซคูล  รูล)       n.                         กฎระเบียบของโรงเรียน
24.  overcome                    (โอเฝอะคัม)     vt.                        ผ่านพ้น, เอาชนะอุปสรรค
25.  keep ourselves clean.   (คีพ เอารเซลฝส คลิน)                    ทำตนเองให้สะอาดปราศจากอบายมุขโดยเฉพาะยาเสพติด


Abbreviation  (คำย่อ)


n.                    noun                     คำนาม
p.                    plural                     พหูพจน์
pro.                 pronoun                 คำสรรพนาม
vt.                   transitive  verb        สกรรมกริยา (กริยาที่ต้องการกรรมมารับ)
vi.                    intransitive verb      อกรรมกริยา   (กริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารับ)
pt.                   past tense             อดีตกาล
adv.                 adverb                   คำกริยาวิเศษณ์
a.                    adjective                 คำคุณศัพท์

สร้างโดย: 
Krumai

ขอบคุณมากค่ะ เยี่ยมยอดมาก ขออนุญาตนำไปเผยแพร่นะค่ะ

เยี่ยมเลยครับสำหรับเด็ก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์