คุณธรรมนำไทย ใช้ชีวิตพอเพียง

รูปภาพของ bcskrumai

 

แนวปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

       เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอมี พอกิน เราควรที่จะปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

       ๑.  จะต้องยึกหลัก ๓ พอ คือ พออยู่ พอกิน พอใช้

       ๒.  ประหยัด โดยตัดทอนรายจ่ายจากความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีวิต ไม่ฟุ้งเฟ้อ

       ๓.  ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต ไม่ประกอบอาชีพที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย

       ๔.  ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าขาย

       ๕.  รู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม พยายามพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้น นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

       ๖.  ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน

       ๗.  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความสามัคคีในครอบครัว และชุมชน

 

แหล่งข้อมูล

http://www.crownproperty.or.th/main.php

http://www.sufficiencyeconomy.org/detail.swf

http://www.lcat.ac.th/testwebb/8.html

http://www.kunnatum.net/album/kunnatum8/

สร้างโดย: 
krumai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์