คุณธรรมนำไทย ใช้ชีวิตพอเพียง

รูปภาพของ bcskrumai

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง


ด้านเศรษฐกิจ

ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้/ใช้ชีวิตอย่างพอควร/คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ/มีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไป/การเผื่อทางเลือกสำรอง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด / ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด

ด้านจิตใจ

มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ / มีจิตสำนึกที่ดี / เอื้ออาทร ประณีประนอม / นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นหลัก

ด้านสังคม

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน / รู้รักสามัคคี / สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว และชุมชน

ด้านเทคโนโลยี

รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม (ภูมิสังคม) / พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านเองก่อน / ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก

 


การประยุกต์ใช้ระดับปัจเจกบุคคล

๑) หลักการ/แนวคิด
- เริ่มที่ตนเอง/ครอบครัวก่อน
- สร้างความเข้าใจ สร้างความคิด เห็นคุณค่า และตั้งสตินำหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มีพื้นฐาน  จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยมาปฏิบัติ
- นำหลักมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและวิถีการดำรงชีวิตซึ่งใช้ได้ทั้งกับชีวิตในเมือง และชนบท
๒) วิธีการเรียนรู้
- เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีตประเพณี  สัมพันธ์กับวิถีธรรมชาติมองแบบ องค์รวม
- ศึกษาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ/ศูนย์การเรียนรู้    นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองและ ครอบครัว
- เรียนรู้ให้เข้าใจ ทำความจริงให้ปรากฏ ปรับวิธีคิด   วิถีการดำเนินชีวิตมองให้ไกลวางแผนการดำเนิน ชีวิตของตนเอง
๓) ผลการประยุกต์ใช้
- เรียนรู้ปรัชญาและการปฏิบัติที่ได้ผลต้องสะท้อน      ออกมาทางพฤติกรรมได้
- การประยุกต์ใช้เปลี่ยนแปลงชีวิต ลดทุกข์ ปลดหนี้   เกิดความสุข พึ่งตนเองได้  ขยายไปสู่ชุมชน
- ทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความรอบคอบ    มีภูมิคุ้มกัน และมีความสุข  อย่างยั่งยืน

๔) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
สร้างความเข้าใจหลักปรัชญาและเห็นคุณค่าก่อนปฏิบัติตาม
- ต้องให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเอง
- ต้องมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ต้องสร้างความคิดที่ชัดเจนว่า นอกจากจะก่อให้เกิด การพึ่งตนเอง ยังเป็นการตอบแทนแก่แผ่นดิน  สร้างสมดุลให้กับสังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
๕)  แนวทางการดำเนินการเพื่อขยายผล
- สร้างความเข้าใจหลักปรัชญาให้กับคนทุกระดับว่า  สามารถนำไป ใช้ได้กับทุกคน  ทุกเพศ ทุกวัย  ทั้งในเมือง และชนบท
- ค้นหาบุคคลทุกสาขาอาชีพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายผล
- สร้างความเข้าใจหลักปรัชญาให้กับบุคคลภาครัฐ ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน  การนำไปประยุกต์ใช้ในระดับบุคคลและครอบครัว

 

สร้างโดย: 
krumai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์