คุณธรรมนำไทย ใช้ชีวิตพอเพียง

รูปภาพของ bcskrumai


เป้าหมายของการพัฒนา


การพัฒนาคนให้ พออยู่พอกิน  อยู่ดีมีสุข

 • คนต้องพึ่งตนเองได้ระดับหนึ่ง มีศักยภาพ /       มีทางเลือกสุขภาพ ความรู้ ทักษะ อาชีพ เสรีภาพ
 • คนต้องอยู่กับผู้อื่นในสังคม ได้อย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียน       และแบ่งปัน
 • คนต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  ไม่ทำลาย เห็นคุณค่า และอนุรักษ์


การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริเป็นกระบวนการพัฒนาที่นำไปสู่ความเป็นไทย เป็นการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง สร้างความสมดุลในการดำเนินชีวิตเป็นรากฐานของการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

 •  “ระเบิดจากข้างใน” ให้คนพออยู่ พอกิน พึ่งตนเองได้ก่อน
 •   การพัฒนาต้องอยู่บนฐานเดิมของสังคม
 •   การพัฒนาต้องอยู่บนหลักภูมิสังคม
 •   มุ่งประโยชน์ของประชาชนทุกคน ยึดหลัก “คุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน”
 •   เน้นกระบวนการ ประชาพิจารณ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน
 •   ไม่ติดตำรา ใช้หลักวิชาการในการพัฒนาอย่างระมัดระวัง
 •   การพัฒนาต้องทำอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มที่จุดเล็ก  ความพร้อมของคนและพื้นที่
 •   การทำโครงการต้องทำในขนาดที่ถนัด     รอบคอบ อย่าตาโต
 •   ปลูกจิตสำนึก
 •   เรียบง่าย ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด    ใช้กฎธรรมชาติ
 •   ยึดหลัก 3 ประสาน “ บ ว ร” บ้าน (ชาวบ้าน)วัด (พระ) /     ศาสนสถาน และราชการ  หรือข้าราชการ  หรือโรงเรียน

เป้าหมายของการพัฒนา

 • โดยพื้นฐานคือ การพึ่งตนเอง เป็นหลักการทำอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ     ระมัดระวัง
 • พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตุสมผลและการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
 • การสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้น บนพื้นฐานของความสมดุลใน แต่ละสัดส่วน แต่ละระดับ
 • ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   รวมถึงจิตใจ และวัฒนธรรม

สร้างโดย: 
krumai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์