ลักษณะของภาษาไทย

 


กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.(๒๕๔๒). หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ท ๖๐๕ วรรณลักษณ์วิจารณ์ เล่ม ๑.กรุงเทพมหานคร:
            โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.(๒๕๔๒). หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๕๐๓ วรรณลักษณ์วิจารณ์ เล่ม ๓.พิมพ์ครั้งที่ ๓.
             กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กาญจนา  นาคสกุล.(๒๕๔๑). ระบบเสียงภาษาไทย.พิมพ์ครั้งที่ ๔.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา  นาคสกุล และคณะ.(๒๕๔๕). บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม ๑ :ระบบเสียง อักษรไทย การอ่านคำ และการเขียนสะกด
             คำ
. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
วิจินตน์  ภาณุพงศ์.(๒๕๔๓). โครงสร้างของภาษาไทย:ระบบไวยากรณ์.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
นววรรณ  พันธุเมธา.(๒๕๒๕). ไวยากรณ์ไทย.กรุงเทพมหานคร:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์.
นววรรณ  พันธุเมธา และยุพา ส่งศิริ.(๒๕๒๔).คู่มือครูภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ท ๐๙๒ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอน 
            ปลาย พ.ศ.๒๕๒๔
.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
บรรจบ  พันธุเมธา.(๒๕๒๒).ลักษณะภาษาไทย.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สุนันท์  อัญชลีนุกูล.(๒๕๔๗).ระบบคำภาษาไทย.พิมพ์ครั้งที่ ๒.โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
              มหาวิทยาลัย.
อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.(๒๕๔๘).ภาษาไทยในสังคม:ความหลากหลายการเปลี่ยนแปลง.พิมพ์ครั้งที่ ๔.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
              แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉรา  ชีวพันธ์.(๒๕๔๔).อ่านสนุก-ปลุกสำนึก.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 


 

สร้างโดย: 
ครูนันทกา พหลยุทธ

ขอบคุณมากครับ
http://www.thaigoodview.com/blog/101501

แวะเข้ามาเยี่ยมชม เป็นประโยชน์สำหรับครูภาษาไทยและผู้อ่านทั่วไป ชอบมากค่ะ^^

ขอบคุณนะคะ

เป็นข้อมูลที่ดีมากๆสำหรับการทบทวนความรู้ที่จะได้นำไปสอนให้ตรงและถูกต้อง

รูปภาพของ klskaysorn

ขอบคุณมากค่ะ 

รูปภาพของ stnchanakan

แวะมาอ่านผลงานของท่านเหมือนกัน ขอบคุณค่ะที่ทำสิ่งดี ๆ ให้ศิษย์ทั่วไปได้ค้นหาความรู้

รูปภาพของ phutsadee

รู้สึกว่าการนำความรู้ลงในบลอกเป็นการนำความรู้ที่เกิดประโยชน์Kiss

รูปภาพของ phutsadee

แวะอ่านความรู้ภาษาไทยเพิ่มเติมTongue out

ขอบคุณมากค่ะ...
สำหรับข้อมูลที่สามารถนำมาใช่ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

รูปภาพของ phutsadee

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครูภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์