กาลเวลาที่เป็นจริง

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

2. Past Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นลงไปแล้วในอดีตและมักจะมี
คำบอกเวลาอยู่ด้วยเช่นคำว่า yesterday, last week, last month, last year, last summer, ago

-โครงสร้าง S+V2
We went to Canada last summer.
My family came to visit me last week.

เมื่อเราต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธและประโยคคำถาม ให้นำเอา V to do(did) มาช่วย
Did he, she, it work?
Did you, we, they, I work?

ให้เอา V to do(did)มาช่วยในประโยคคำถามแบบ wh-questions เช่น
What did you do ?
I cleaned my car.

ประโยคปฎิเสธให้เติม not หลัง did ได้เลย
He, She,It did not (didn't) work.
I, You, We,They did not (didn't) work.

Note: เมื่อนำเอา did มาใช้ในประโยคกริยาแท้จะต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่1เหมือนเดิม
คำว่า be กระจายรูปเป็น is am are (present) was were (past)

I was angry because they were late.
Was it sunny when you went out?

 

แบบทดสอบ
เลือกคำตอบในวงเล็บที่ถูกต้อง

1. He (cleans, cleaned) his car yesterday.
2. We (study, studied) Thai every day.
3. She listens to the radio (yesterday, every day).
4. Mary asked me the question (every day, last week).
5. ......... she go to school yesterday?
a. Does         b. Did
c. Do           d. Is

3. Present Continuous Tense (Progressive Tense)

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์