ส่งงานครั้งที่ 1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556 ชั้น ม.4/8โครงงานเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุ (งานบูรณาการ)

รูปภาพของ padpreenarat

ให้นักเรียนส่งงาน วิชาการงานอาชีพ2 ดังนี้

1. แนวคิดที่สร้างสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

2.  ภาพโครงสร้างเศษวัสดุที่ประกอบแล้ว (ยังไม่ปิดกระดาษ)

3.  ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

ชื่อ         นามสกุล    ชั้น      เลขที่   

นาย วรกานต์ นิยมสุข ชั้นม.4/1 เลขที่ 8

๑) เป็นการลดปริมาณขยะที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ๒) ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากปัญหาของปริมาณขยะ ๓) การทำเปเปอร์มาเช่ ซึ่งทำมาจากของเหลือใช้นั้นที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือไม่ก็นำมาประดิษฐ์ใช้ ๔)ใช้เวลาว่่างให้เกิดประโยชน์ใหม่ได้

นายตนุภัทร  อรุณนพรัตน์ เลขที่ 5 ม.4/1

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

กล่องกระดาษในสมัยมีมากมาย ผมจึงเลือกใช้กล่องขนาดต่างๆมาทำเป็นกล่องอเนกประสงค์โดยผ้านกระบวนการทำเปเปอร์มาเช่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และทำให้เกิดประโนชน์สูงสุด

 

 

นายสิทธิชัย เทพเดช

ม.4/1 เลขที่ 12

ที่มา

                  เนื่องจากผมมีแนวความคิดที่จะสร้างหุ่นคาวบอยมาตกแต่ง ภายในบ้าน แต่เนื่องจากมันมีประโยชน์น้อยเกินไป ผมจึงมีแนวคิดที่จะสร้างกระบุกออมสินที่มีลักษณะเหมือนคาวบอย ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้จริง ทำมาจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

ภาพโครงสร้างเศษวัสดุที่ประกอบแล้ว

ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากปัจจุบัน ประสบปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณมากซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดและยังทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ

ขยะเหล่านี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆวันและย่อยสลายนานมากผู้คนจึงนิยมกำจัดด้วยวิธีการเผา ซึ่งเป็นผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อน หรือเป็นมลพิษ

หากเรานำขยะเหล่านั้นมาประดิษฐ์เป็นผลงานที่ให้ประโยชน์ให้ความสวยงามตามที่ต้องการ ก็จะสามารถช่วยลดจำนวนขยะที่มากขึ้น

และประหยัดค่าใช้จ่าย

 

 

น.ส. พัชรี จิตสำราญ  เลขที่ 29 ม.4/1

ปัจจุบันโลกมีการเพิ่มจำนวนของประชากรมนุษย์ตลอดทุกเวลา
เมื่อประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้น ปัจจัย 4 อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ไม่เพียงพอ
ทำให้เกิดการเข้าทำลายธรรมชาติ ตัดต้นไม้ ทำลายป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณ
ปัจจัยพื้นฐาน เมื่อปัจจัย 4 เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต วัสดุเหลือใช้จากการนำวัสดุ
ธรรมชาติมาใช้เป็นปัจจัย 4 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจนเกิดเป็นปัญหาขยะ
  ทางผู้จัดทำเห็นถึงประโยชน์อีกมากมายของวัสดุเหลือใช้ เราสามารถแปรรูปวัสดุ
เหลือใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ทั้งยังมีประโยชน์เพิ่มขึ้นเช่น แปรรูปเป็นเปเปอร์มาเช่ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการช่วยลดปริมาณกระดาษเหลือใช้และวัสดุเหลือใช้จากปัจจัย 4ของมนุษย์อีกด้วย
2.
3.
 
นายณัฐวุฒิ  โอสถานนท์ เลขที่ 9 ม.4/1
 

      เนื่องจากในปัจจุบันเศษขยะมีอยู่มาก  ผมจึงต้องการสร้างชิ้นงานที่ใช้เศษวัสดุที่มีอยู่ทั่วไปมาประดิษฐ์เป็นของใช้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์  ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาขยะจากธรรมชาติและเป็นการสร้างรายได้จากชิ้นงาน

 

                       โครงสร้าง

                        
 
                                     เสร็จสมบูรณ์
 
นาย ภคพล  ศรีประเสริฐ  ม.4/1 เลขที่ 3
                            

จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีเศษวัสดุเหลือใช้จำนวนมากที่เกิดจากการทิ้งขยะของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดมลพิษต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดปรากฎการณ์ภาวะโลกร้อน  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงว่าขยะบางอย่างสามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้  ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ซึ่งทำมาจากเศษวัสดุเหลือใช้และกระดาษ เป็นการลดปัญหาขยะ ลดค่าใช้จ่ายและยังเป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

               โครงสร้าง

  

 

เสร็จสมบูรณ์

นาย ศิวัช บู๊เตียว ม.4/1 เลขที่ 4

 

นางสาวพิมผกา  ศรีพูล  

ม.4/1  เลขที่  39

แนวคิด

   ในปัจจุบันมีวัสดุธรรมชาติ ที่เหลือใช้อยู่เป็นจำนวนมาก  ถ้าไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อะไรก็จะกลายเป็นขยะ  ดิฉันจึงมีความคิดที่จะเอาวัสดุธรรมชาติเหล่านั้นมาประยุกต์ใหม่ใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และสามารถลดปัญหาโลกร้อนได้อีกหนทางหนึ่ง

ภาพโครงสร้างเศษวัสดุที่ประกอบแล้ว

ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

น.ส. จตุภรณ์   สุมณฑา 

ม. 4/1  เลขที่ 33

แนวคิด

อาโปโป้จอมหม่ำ โดยมีต้นแบบจากการ์ตูนกังฟูแพนด้า อีกทั้งงานประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้  และยังเป็นสามารถลดขยะไปได้ในส่วนหนึ่ง

 ภาพโครงสร้างเศษวัสดุที่ประกอบแล้ว

ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ

น.ส. จตุภรณ์   สุมณฑา 

ม. 4/1  เลขที่ 33

แนวคิด

อาโปโป้จอมหม่ำ โดยมีต้นแบบจากการ์ตูนกังฟูแพนด้า อีกทั้งงานประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้  และยังเป็นสามารถลดขยะไปได้ในส่วนหนึ่ง

 ภาพโครงสร้างเศษวัสดุที่ประกอบแล้ว

ภาพชิ้นงานที่สำเร็จ