เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวจินตนา ไกรษร ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง สพป.นพ1

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการใช้สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม 


                      Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6


ผู้รายงาน           นางสาวจินตนา   ไกรษร


ปีที่พิมพ์            2555


 


บทคัดย่อ


             รายงานผลการใช้สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ1) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียน


ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้       ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนบ้าน        วังไฮหนองกุง  จำนวน 10 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  ในการศึกษา       ค้นคว้า  ในครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบ One-Group Pre-test  Post-test Design สถิติที่ใช้               ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและดัชนีประสิทธิผลและ 


t –test  (Dependent Samples)


             เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6 การเรียนรู้   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่าย  (p)  ระหว่าง  0.23 - 0.73  ค่าอำนาจจำแนก  (r)  ระหว่าง  0.27- 0.73  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.89  และแบบวัดความพึงพอใจ    ต่อสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 10  ข้อ  ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้


             1. ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.11/88.56


             2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีค่าเท่ากับ  0.74  หมายความว่า  นักเรียนมีความรู้    เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 74


             3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  หลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft  PowerPoint    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หลังเรียนสูงกว่า  ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .05             


             4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์