เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวจินตนา ไกรษร ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง สพป.นพ1

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการใช้สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม 


                      Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6


ผู้รายงาน           นางสาวจินตนา   ไกรษร


ปีที่พิมพ์            2555


 


บทคัดย่อ


             รายงานผลการใช้สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ1) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียน


ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้       ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนบ้าน        วังไฮหนองกุง  จำนวน 10 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  ในการศึกษา       ค้นคว้า  ในครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบ One-Group Pre-test  Post-test Design สถิติที่ใช้               ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและดัชนีประสิทธิผลและ 


t –test  (Dependent Samples)


             เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  6 การเรียนรู้   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่าย  (p)  ระหว่าง  0.23 - 0.73  ค่าอำนาจจำแนก  (r)  ระหว่าง  0.27- 0.73  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.89  และแบบวัดความพึงพอใจ    ต่อสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 10  ข้อ  ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้


             1. ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.11/88.56


             2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีค่าเท่ากับ  0.74  หมายความว่า  นักเรียนมีความรู้    เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 74


             3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  หลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft  PowerPoint    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หลังเรียนสูงกว่า  ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .05             


             4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 527 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbrmint