นาย ธนธรณ์ ครบนพรัตน์ ม.3/4 เลขที่27 ทุกงาน

อันแรก

 1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ  1.ความสามารถในการสื่อสาร ต้องนำเสนอผลงานให้ครูรู้และเข้าใจอย่างชัดเจน

2.ความสามารถในการคิด
เกิดการวิเคราะสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีระบบ

3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
เข้าใจและอธิบายปัญหา

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
การที่ผู้เรียนได้รู้และกระบวนการต่างๆไปใช้ในการพัฒนาโครงงาน

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้

 

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

ตอบ ทำให้โครงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในด้านต่างๆ เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ พาณิชย์และสำนักงาน 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาอุตสาหกรรมและการผลิต 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาสาธารณสุขและการแพทย์ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการสื่อสารและโทรคมนาคม 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานราชการต่างๆ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาด้านความมั่นคงของชาติและทางทหาร 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาบันเทิง

 

 

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

ตอบ 5 ประเภท 

1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา สามารถช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาการสร้างฮาร์ดแวร์

3. โครงงานทดลองทฤษฎี ทำเพื่อช่วยจำลองสถานการ์ณไม่สามารถเกิดขึ้นจริง

4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน เป็นการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาศึกษาระบบการทำงาน

5. โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน 

 

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ 1.สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน

2.เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้

       3.สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

4.ไม่ก่อเกิดผลทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ

 

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

ตอบ ทำให้โครงงานมีความสมบูรณ์ ทำให้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อแสดงถึงผลผลิตทางความคิด ความพยายามสื่อสา

 


 อันหลัง

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)


ตอบ. 1.การวิเคราะห์ผลลัพธ์ หมาย
ถึง
สิ่งที่ได้รัจากการแก้ปัญหาหรือสิ่งที่แสดงออกมาเมื่อคอมพิวเตอร์ทำงาน
ประมวลผลแล้ว เรียกว่า "ผลลัพธ์" ซึ่งมีหลายประเภท เช่น
ผลลัพธ์ในรูปรายงานผลลัพธ์ในรูปกราฟ2.การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง
ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบอาจเป็นโจทย์ที่ผู้ใช้กำหนดให้มีอยู่แล้ว
และนำมาประกอบในการแก้ปัญหาได้ โดยจะต้องพิจารณาจากผลลัพธ์ว่า ต้องการอะไร
จึงจะป้อนข้อมูลนั้นๆ3.การวิเคราะห์ตัวแปร หมายถึง
ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในโปรแกรมเพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงาน
เช่น ผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกเลข 2 จำนวน จะเก็บไว้ที่ตัวแปร resulf แล้วนำ
resulf มาแสดงผลทางหน้าจอ4.การวิเคราะห์วิธีการ หมายถึง วิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา

 

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน)


ตอบ.
 รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เขียนโปรแกรมมีอยู่ 3 รูปแบบ ซึ่งเรียกว่า โปรแกรมโครงสร้าง ดังนี้

1.โครงสร้างตามลำดับ เป็นโครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับ
ก่อน-หลัง ทำงานจากบนลงล่าง หรือทำงานจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด
โดยมีจุดเริ่มต้นจุดเดียวและจุดสิ้นสุดจุดเดียว
และขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น


 

  2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก เป็นโครง
สร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใด
โดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่หากเป็นจริงจะต้องไปทำคำสั่ง
ชุดหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเท็จจะต้องไปทำคำสั่งอีกชุดหนึ่ง
ซึ่งโครงสร้างแบบมีทางเลือก สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้

2.1 เลือกทำงานเฉพาะเงื่อนไขเป็นจริง เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านั้น

2.2 เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ
เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงให้ทำคำสั่งหนึ่งและถ้าเป็นเท็จ
ให้ทำอีกคำสั่งหนึ่ง

2.3คำสั่งแบบซ้อนกัน
เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงทำคำสั่งหนึ่ง
หรือจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จทำการตรวจสอบเงื่อนไข
ถ้าเป็นเท็จจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกเงื่อนไข

2.4คำสั่งหลายแบบทางเลือก เมื่่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เป็นการตรวจสอบ เงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขตรงกับส่วนใดให้ทำตามคำสั่งนั้นๆ 

 

  
3.โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ เป็นโครงสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข

เช่น การหาค่า Factoricl ของตัวเลขใดๆ การหาผลคูณของสูตรคูณ  


นาย ธนธรณ์ ครบนพรัตน์  ม.3/4 เลขที่ 27

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์