asian4/13

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน ม. 4/13 แบ่งเป็น 10 กลุ่มๆละ 3-4 คน เลือกหัวข้อทำรายงาน บน
blog แล้ว เข้ามาแจ้ง link ที่นักเรียนสร้างไว้ ที่link แสดงความคิดเห็น

หัวข้อ 2.8 แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สำคัญๆๆ

http://www.thaigoodview.com/node/142682Cool

สมาชิก

นายพลกฤต ไชยคำภา    เลขที่ 1

นายจิรายุส ปพัฒน์เมธิน เลขที่ 2

นายณัชนน สอดโคกสูง  เลขที่ 3

รูปภาพของ rsm50494

หัวข้อ 2.3 การสื่อสารของแต่ล่ะประเทศ 

ได้ส่งงาน http://www.thaigoodview.com/node/142678

สมาชิก

นายกฤษฎิ์    เกรียงเกษม  เลขที่ 13

นายกิตติภูมิ   ลมุลพจน์     เลขที่  14

นายปิยะณัฐ   พาหิระ       เลขที่  15 

รูปภาพของ rsm53593

ุี่ั้ั้หัวข้อ 2.10 ระบบเงินตรา ระบบการแกครอง และการแบ่งพื้นที่
ส่งงานไว้ ที่นี่

สมาชิก

1.นายธีรภัทร    พรหมพันใจ     เลขที่ 22

2.นายนฤดล     พรวนกระโทรก เลขที่ 23

3.นายนิพิฐพนธ์  รูปเกลี้ยง       เลขที่ 24

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13

หัวข้อที่ 2.2 วัฒนธรรมการแต่งกายอาเชียน

ได้ส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/142644

สมาชิกในกลุ่ม

นายศรัณ  นิธิทรัพย์     เลขที่ 28

นายสุรพงศ์  ศรีหากุล   เลขที่ 29

นายสุรยุทธ  ควบพิมาย เลขที่ 30

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 

หัวข้อ สินค้าส่งออก ทางเกษตร อุตสาหกรรมฯ สินค้านำเข้า

ส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/142519

สมาชิกกลุ่ม

1.นายธิบดี        วงศ์สมิตกุล  ม.4/13 เลขที่ 10

2.นายศุภากร     มะลิทอง      ม.4/13 เลขที่ 11

3.นายขจรวิทย์   สายวงษ์     ม.4/13 เลขที่ 12

หัวข้อ ภาษาที่ใช้สื่อสารของชาติต่างๆ

ได้ส่งงานไว้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/142514

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

 

1.นายณัฐธนินทร์ ปิดตานัง   เลขที่ 4

2.นายณัฐพล จารุรัตนาภรณ์  เลขที่่ 5

3. นายเมธัส ลึกอะหร่ำ        เลขที่ 6

 

หัวข้อ อาหารท้องถิ่น พืชผักผลไม้ใน 10 ประเทศอาเซียน

ได้ส่งงานไว้ที่ : http://www.thaigoodview.com/node/142498 

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

1.นายภัทรธร เครือณรงค์สันติ เลขที่ 7 

2.นายพีรัชชัย  อินทะโส เลขที่ 8

3.นายศักรินทร์ ลำเพย เลขที่ 9

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์