กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย

ชื่องานวิจัย  :  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย  :  นางอิศรารัตน์  เสมอวงศ์

สังกัด/หน่วยงาน   :  โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีที่ทำวิจัย  :  ปีการศึกษา 2554

 

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและปัญหาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 351 คน ได้แก่ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 281 คน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามเพื่องานวิจัย มีค่าความเที่ยง () เท่ากับ 0.96 2) คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน เป็นเวลา 20 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.52 - 0.73 ค่าอำนาจจำแนก (