แทนแกรมแบบต่าง ๆ

 

 

 

 

 
  ตัวอย่างแทนแกรมรูปแบบต่าง ๆ