พื้นที่ผิวและปริมาตร

 
 
 
โชคชัย สิริหาญอุดม. (2552). แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 สาระการเรียนรู้
  พื้นฐานและเพิ่มเติม. กรุงเทพ ฯ : เดอะบุ๊ค.
   
ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา. (2551). ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร์ ม.3. กรุงเทพ ฯ : แม็ค.
   
ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา. (2552). คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 1.
  กรุงเทพ ฯ : แม็ค.
   
เลิศ สิทธิโกศล, ผศ. Math Review คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1. กรุงเทพ ฯ :
  ไฮเอ็ดพิบลิชชิ่ง.
   
วินิจ วงค์รัตนะ, ผศ. คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.1-2-3. กรุงเทพ ฯ :
   ไฮเอ็ดพิบลิชชิ่ง.
   
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. (2552). หนังสือเรียนสาระ
  การเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
   
สุเทพ จันทร์สมบูรณ์กุล. สื่อเสริมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1.
  กรุงเทพ ฯ : เดอะบุ๊ค.
http:www.blwsc.ac.th/iMath
 
จัดทำโดย

เครือข่ายทีมงาน ไอแม็ท
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
สร้างโดย: 
ชลธิชา วรรณทอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak