พื้นที่ผิวและปริมาตร

 
 
 
 
คำชี้แจง 1. แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
  2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละข้อโดย คลิกที่ตัวเลือกในแต่ละข้อ
  3. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคลิกที่ปุ่ม "ตรวจผล" เพื่อแสดงผลการทำแบบทดสอบ
  4. ผลการทำแบบทดสอบ จะแจ้งให้นักเรียนทราบว่า แต่ละข้อที่นักเรียนเลือก ถูกหรือผิด พร้อมทั้งเฉลย ข้อนั้น ๆ ด้วย
  6. ในกรณีที่ต้องการเริ่มทำแบบทดสอบใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม "เริ่มใหม่"
 
 
ข้อที่ 1. รูปในข้อใดต่อไปนี้คือรูปของปริซึม
 
1.
2.
 
3.
4.
ข้อที่ 2.
กำหนดปริซึมดังรูป
พื้นที่ในข้อใด คือฐานของปริซึม
 
1. สี่เหลี่ยม DEIH
2. สี่เหลี่ยม CDHG
 
3. สี่เหลี่ยม BCGF
4. ห้าเหลี่ยม ABCDE
ข้อที่ 3.
ปริมาตรของปริซึมที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 480 ลูกบาศก์หน่วย
2. 670 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 1,200 ลูกบาศก์หน่วย
4. 2,400 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 4.
ปริมาตรของปริซึมที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 60 ลูกบาศก์หน่วย
2. 80 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 90 ลูกบาศก์หน่วย
4. 180 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 5.
ปริมาตรของปริซึมที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 237 ลูกบาศก์หน่วย
2. 237.5 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 273 ลูกบาศก์หน่วย
4. 273.5 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 6.
ปริมาตรของปริซึมที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 165 ลูกบาศก์หน่วย
2. 175 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 185 ลูกบาศก์หน่วย
4. 195 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 7.
ปริมาตรของทรงกระบอกที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 818.2 ลูกบาศก์หน่วย
2. 718.2 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 608.2 ลูกบาศก์หน่วย
4. 508.2 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 8.
กำหนดท่อกลวงดังรูป
ปริมาตรของท่อส่วนที่เป็นพื้นที่ตัน
 
1. 8,420 ลูกบาศก์หน่วย
2. 9,240 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 1,024 ลูกบาศก์หน่วย
4. 1,549 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 9.
ปริมาตรของพีระมิดที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 98 ลูกบาศก์หน่วย
2. 96 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 94 ลูกบาศก์หน่วย
4. 92 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 10.
ปริมาตรของกรวยที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 52 ลูกบาศก์หน่วย
2. 58.75 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 66 ลูกบาศก์หน่วย
4. ึุ76.25 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 11. ทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 21 หน่วย จะมีปริมาตรเท่ากับข้อใด
 
1. ึ4,851 ลูกบาศก์หน่วย
2. ึ4,952.35 ลูกบาศก์หน่วย
 
3. 5,630 ลูกบาศก์หน่วย
4. 5,735.33 ลูกบาศก์หน่วย
ข้อที่ 12.
พื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 48 ตารางหน่วย
2. 54 ตารางหน่วย
 
3. 72 ตารางหน่วย
4. 88 ตารางหน่วย
ข้อที่ 13.
พื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 834 ตารางหน่วย
2. 830 ตารางหน่วย
 
3. 827 ตารางหน่วย
4. 825 ตารางหน่วย
ข้อที่ 14.
พื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกระบอกที่กำหนดให้ เท่ากับข้อใด
 
1. 390 ตารางหน่วย
2. 385 ตารางหน่วย
 
3. 380 ตารางหน่วย
4. 375 ตารางหน่วย
ข้อที่ 15. อ่างเก็บน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากยาว 20 เมตร กว้าง 12 เมตร ขณะนั้นมีน้ำอยู่ 1,920 ลูกบาศก์เมตร ถ้าต้องการให้ระดับน้ำลดลงกว่าเดิม 1 เมตร จะทำให้มีน้ำเหลืออยู่ เท่ากับข้อใด
 
1. 1,470 ลูกบาศก์เมตร
2. 1,580 ลูกบาศก์เมตร
 
3. 1,680 ลูกบาศก์เมตร
4. 1,780 ลูกบาศก์เมตร
ข้อที่ 16. ทรงกระบอกรัศมีของฐานยาว 14 นิ้ว มีน้ำบรรจุอยู่สูงจากก้นแก้ว 5 นิ้ว ถ้าเทน้ำ ในแก้ว ใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดกว้าง 4 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว สูง 7 นิ้ว จะต้องใช้กล่องกี่ใบ
 
1. 9 ใบ
2. 10 ใบ
 
3. 11 ใบ
4. 12 ใบ
ข้อที่ 17. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 12 เซนติเมตร มีสูงเอียงยาว 10 เซนติเมตร ความสูงของพีระมิดนี้เท่ากับข้อใด
 
1. 5 เซนติเมตร
2. 6 เซนติเมตร
 
3. ึ7 เซนติเมตร
4. 8 เซนติเมตร
ข้อที่ 18. ถ้าปริมาตรของทรงกระบอกและกรวยกลมเท่ากัน รัศมีของฐานเท่ากัน ถ้ากรวยกลมสูง 15 เซนติเมตร ทรงกระบอกจะมีความสูงเท่ากับข้อใด
 
1. 7 เซนติเมตร
2. 6 เซนติเมตร
 
3. 5 เซนติเมตร
4. 4 เซนติเมตร
ข้อที่ 19. ท่อกลมกลวงท่อหนึ่งยาว 25 นิ้ว หนา 2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางวัดถึงขอบนอกได้ 44 นิ้ว ปริมาตรของเนื้อท่อ เท่ากับข้อใด
 
1. 6,560 ลูกบาศก์นิ้ว
2. ุ6,580 ลูกบาศก์นิ้ว
 
3. 6,590 ลูกบาศก์นิ้ว
4. ุ6,600 ลูกบาศก์นิ้ว
ข้อที่ 20. โลหะทรงกลมตัน 3 ลูก มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 6, 8 และ 10 นิ้ว ตามลำดับ เมื่อหลอมเป็นลูกเดียวกัน จะได้เส้นผ่านศูนย์กลาง ยาวเท่ากับข้อใด
 
1. 12 นิ้ว
2. 10 นิ้ว
 
3. 8 นิ้ว
4. 6 นิ้ว
 
จัดทำโดย

เครือข่ายทีมงาน ไอแม็ท
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
สร้างโดย: 
ชลธิชา วรรณทอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์