ผู้จัดทำ

รูปภาพของ ammeiza
นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
บล๊อกนี้จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องขอขอบคุณ 
คุณครู สมพร  ฉำเอียม  ** ที่ให้คำปรึกษาในเนื้อหาและรูปภาพ