ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสำคัญอย่างไร

 

     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสำคัญอย่างไร

ในปี 2546 อาเซียนได้กำหนดทิศทางที่แน่ชัดว่า ค