ทักษะการฟัง

                                                     “ทักษะการฟังทักษะสำคัญในชีวิต      

                             

  ในการสื่อสารใดๆ หรือการพูดคุยสนทนาระหว่างกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้น ทักษะการฟังเป็นสิ่งสำคัญมากการเป็นนักฟังที่เข้าทำนอง