ทักษะการฟัง

                                                     “ทักษะการฟังทักษะสำคัญในชีวิต      

                             

  ในการสื่อสารใดๆ หรือการพูดคุยสนทนาระหว่างกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้น ทักษะการฟังเป็นสิ่งสำคัญมากการเป็นนักฟังที่เข้าทำนอง ฟังไม่ได้ศัพท์แล้วจับมากระเดียดตามที่สุภาษิตไทยโบราณไว้ว่านั้น นอกจากจะนำมาซึ่งความผิดพลาดในการสื่อสารแล้ว ยังอาจนำมาซึ่งความเข้าใจผิด การทะเลาะเบาะแว้งไม่ลงรอยระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวหรือการทำงาน                                       ทักษะการฟังเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษะการสื่อสารด้านอื่นๆ เช่นทักษะการ พูด อ่าน  เขียน    ทักษะการฟังที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต เนื่องจากเป็นทักษะสำคัญของการทักษะการ เข้าสังคม ลดความเข้าใจผิด ความขัดแย้งในการปฎิสัมพันธ์กับคนนอกจากนี้การพัฒนาทักษะการฟังส่งผลต่อการพัฒนาด้านสติปัญญา ในแง่ของการฝึกใช้ความคิด การจับประเด็น ฝึกความจำและฝึกฝนการจดจ่อแน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ           อย่างไรก็ตามแม้ทักษะการฟังจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่าทกษะนี้เป็นเรื่องท่สามารถพัฒนาขึ้นมาเองตามธรรมชาติจึงไม่ต้องดิ้นรนฝึกฝนมากเท่ากับทักษะด้านอื่นๆ   เมื่อเทียบกับทักษะในด้านการพูด อ่าน เขียน ที่ให้น้ำหนักความสำคัญในการฝึกฝนมากกว่า ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว ทักษะการฟังเป็นทักษะที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเช่นเดียวกัน >> โดยจากงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างผู้ฟังจำนวน 100 คน พบว่ามีเพียง  10 คนเท่านั้นที่มีทักษะการฟังที่ดี โดยคนส่วนใหญ่ที่เหลือไม่มีผู้ใดทราบว่าการฟังอย่างมีไหวพริบ ฟังอย่างเป็นระบบ หรือการฟังอย่างตรงประเด็นนั้นเป็นอย่างไร                                         การฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดีและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนกันได้โดยเริ่มจาก                                        ฝึกฝนความอดทนในการเป็นผู้ฟังที่ดี  เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วคนส่วนใหญ่พูดด้วยอัตรตารเร็วไม่เกิน 200 คำต่อนาที แต่จากการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของสมองในการประมวลผลข้อมูลต่างๆ นั้นมีความเร็วถึง 1000 คำต่อนาที ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ฟังจำนวนมากอาจจะเกิดอาการ ใจลอยเนื่องจากเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ฟังและมีสิ่งอื่นี่น่าสนใจให้ชวนคิดมากกว่า หรือ พูดแทรกเนื่องจากรู้สึกว่าผู้พูดนั้นพูดช้าไม่ทันใจโดยอาจใช้วิธีด่วนสรุป จากความคิดของตนแทนการฟฟังอย่างตั้งใจจนจบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ที่ผิดพลาด เข้าใจผิด อันเนื่องมาจากการฟังที่ขาดประสิทธิภาพ                                            ฝึกฝนการมีมารยาทเป็นผู้ฟังที่ดี   เป็นหลักการสำคัญในการเรียนรู้ที่จะให้เกียรติผู้พูด ไม่เป็นคนที่เย่อหยิ่งหรือเอาตนเองเป็นศูนย์กลางคิดว่าความคิดของตนเองจนไม่ยอมรับฟังผู้ใด จนเป็นเหตุให้เราปิดกั้นการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ไปอย่างน่าเสียดาย รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ทำให้กันสนทนานั้นเป็นไปอย่างสร้งสรรค์และจบลงด้วยดี                                     ฝึกฝนการฟังอย่างกระตือรือร้น   ไม่เพียงแต่มีมารยาทในการเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยท่าทีตั้งใจฟังอย่างจดจ่อแต่การเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีลักษณะแห่งความกระตือรือร้นอยู่ด้วย ไม่ใช่แต่แสดงท่าทางภายนอกว่ากำลังฟังอยู่ แต่ในสมองต้องมีการทำงานถกเถียงและคิดไปด้วยอยู่ตลอดเวลา จะฟังแบบใจลอยคิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้   โดยมนภาคปฎิบัติเราสามารถฝึกฝนได้โดยการตอบสนองในการฟังทุกครั้ง เช่น ขานรับทันทีเมื่อมีคนอื่นเรียกแสดงท่าทางฟังอย่างตั้งใจและตอบรับ ค่ะ/ครับ เป็นต้น เพื่อให้ผู้พูดรู้ว่าเรากำลังตั้งใจฟังเขาอยู่                                 ฝึกฝนการจับประเด็นด้วยการตั้งคำถาม   ความสามารถในการจับประเด็นเป็นตัวชี้ว่าการสื่อสารที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  ผู้ส่งสารสามารถบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารที่ต้องการไปยังผู้รับสารหรือไม่ในภาคปฎิบัติหลังจากจบการพูดคุยกันสามารถตั้งคำถามทวนซ้ำกับตัวเองหรือเพื่อนร่วมสนทนาเพื่อทดสอบเราสามารถจับประเด็นในเนื้อหาที่เพิ่งฟังไปได้หรือไม่   ตัวอย่างคำถามเช่น    ในรูปแบบของ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร เวลาใด และเราจะต้องทำอะไรเป็นต่อไป                        

        ฝึกฝนทักษะการฟังในสถานการณ์ที่ยากลำบาก   โดยใช้สถานการณ์จริงๆต่างๆ ที่ทำให้การฟังเป็นไปอย่างยากลำบาก เช่น ในถานที่ที่มีสิ่งเร้าหรือสิ่งรบกวนภายนอก ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ที่อาจจะมีเสียงรบกวนหรือมีสิ่งที่น่าสนใจกว่าคอยดึงดูดส่งผลใหห้ประสิทธิภาพในการ

       เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านการฟังในสถานที่ยากลำบากทุกรูปแบบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง   ได้เมื่อเติบโตขึ้น อาทิ ฟังคำอธิบายงานจากหัวหน้าในขณะที่ทั้งห้องทำงานเต็มไปด้วยเสียงดัง ในการติดต่องาน เป็นต้น                                หากเราเป็นผู้หนึ่งที่ปราถนาความสำเร็จในชีวิต ทักษะการฟัง เป็นทักษะสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม  แต่เป็นทักษะที่ควรรีบเร่งเรียนรู้ ฝึกฝน สร้างเป็นลักษณะนิสัยเพื่อพัฒนาเราให้เป็นผู้ฟังที่ดีต่อไปในอนาคต                

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 483 คน กำลังออนไลน์