การวัดความยาวโดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์

ผลการทดลอง

เรื่อง 
การวัดความยาวโดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์

วันที่    14        เดือน     มกราคม พ.ศ.2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ห้อง 2

ภาคเรียนที่         2          ปีการศึกษา        2554    โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ชื่อผู้ทำการทดลอง

1.นางสาวมณิสร             ข้อหน่อ             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง 2

2.นางสาวกมลรัตน์          มั่นอยู่               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

3.นางสาวเปรมฤทัย         สุขมี                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

4.นางสาวอารยา               กลิ่นลอย          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

ครูผู้สอน           คุณครูอานนท์     เลี้ยงเพชร

จุดประสงค์      1)เพื่อศึกษาการวัดและและทราบค่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง  ความหนา และความลึกของวัตถุที่มีความละเอียดและแม่นยำโดยใช้เครื่องมือวัดเวอร์เนียคาลิปเปอร์

                          2)เพื่อศึกษาการวัดและทราบค่าความหนาของวัตถุที่มีความละเอียดและแม่นยำโดยใช้เครื่องมือวัดไมโครมิเตอร์

ปัญหา              การวัดวัตถุต่างๆเพื่อต้องการทราบค่าที่ละเอียดและแม่นยำจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม
ในการทดลองครั้งนี้เพื่อทราบค่าของ กระปุกครีม, แก้วน้ำ,ฝาขวดกาว,แผ่นซีดี,เหรียญบาท,รูปถ่าย
เลือกจึงใช้เวอร์เนียร์แคลลิปเปิร์สและไมโครมิเตอร์ในการวัด

                                การนำผลจากการวัดโดยตรงมาคำนวณผลการทดลองมีโอกาสคลาดเคลื่อนมากขึ้นจึงต้องคำนวณหาค่าเฉลี่ย
และคำนวณโอกาสการคลาดเคลื่อนของผลการทดลอง

 

อุปกรณ์ที่ในการทดลอง

                1)เวอร์เนียคาลิปเปอร์

                2)ไมโครมิเตอร์  

                3)กระปุกครีม

                4)แก้วน้ำ

                5)ฝาขวดกาว

                6)เหรียญบาท

                7)แผ่นซีดี

                8)รูปถ่าย

ตารางบันทึกผลการวัดเวอร์เนียแคลลิปเปิร์สและไมโครมิเตอร์

เครื่องมือวัด

สิ่งที่วัด

ผลการวัด (cm.)

ค่าเฉลี่ย

(cm.)

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

เวอร์เนียคาลิปเปอร์

กระปุกครีม

 -เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

- ความลึก

 

5.71

3.40

 

5.70

3.40

 

5.72

3.41

 

5.71   ±   0.01

 3.40 ±  0.01

 

แก้ว

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

- ความลึก

 

5.93

12.12

 

5.94

12.13

 

5.92

12.14

 

 9.93 ±  0.01

12.13 ±  0.01

 

ฝาขวดกาว

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

- ความลึก

 

4.66

1.23  

 

4.65

1.23  

 

4.67  

1.22

 

 4.66 ±  0.01

 1.23± 0.01 

เครื่องมือวัด

สิ่งที่วัด

ผลการวัด (mm.)

ค่าเฉลี่ย

(mm.)

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ไมโครมิเตอร์

แผ่นซีดี

-ความหนา

 

1.16

 

1.16

 

1.16

 

1.16 ±  0.01

 

เหรียญบาท

-ความหนา

 

0.19

 

0.20

 

0.20

 

0.20 ±  0.01

 

รูปถ่าย

-ความหนา

 

1.22

 

1.23

 

1.21

 

1.21 ±  0.01

 

   

 

 

 

 

   

 

 สรุปผลการทดลอง

            เวอร์เนียร์แคลลิปเปิร์ส ใช้วัดความละเอียดถึงระดับ 0.1mm.   ถึงระดับ 0.05mm. จึงสามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ความหนา  และความลึก ของกระปุกครีม,แก้ว,ฝาขวดกาว
ได้ค่าที่มีความละเอียดและแม่นยำ

ไมโครมิเตอร์ ใช้วัดความละเอียดถึงระดับ 0.01 mm. จึงสามารถวัดความหนาของแผ่นซีดี,เหรียญบาท,รูปถ่าย
ได้ค่าที่มีความละเอียดและแม่นยำสูง

 

                       

ภาคผนวก

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์