เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ
ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

 

เฉลยข้อสอบ
O-NET
วิชาสังคมศึกษาฯ
ชั้นม.6
ปีการศึกษา 2552

ส่วนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว
จำนวน 50 ข้อ (ข้อ 1 - 50) : ข้อละ 1 คะแนน

ข้อ 1 ตอบ 4
ข้อ 2 ตอบ 4
ข้อ 3 ตอบ 2
ข้อ 4 ตอบ 2
ข้อ 5 ตอบ 3
ข้อ 6 ตอบ 3
ข้อ 7 ตอบ 2
ข้อ 8 ตอบ 2
ข้อ 9 ตอบ 2
ข้อ 10 ตอบ 2
ข้อ 11 ตอบ 4
ข้อ 12 ตอบ 2
ข้อ 13 ตอบ 4
ข้อ 14 ตอบ 2
ข้อ 15 ตอบ 1
ข้อ 16 ตอบ 2
ข้อ 17 ตอบ 3
ข้อ 18 ตอบ 2
ข้อ 19 ตอบ 3
ข้อ 20 ตอบ 3
ข้อ 21 ตอบ 4
ข้อ 22 ตอบ 3
ข้อ 23 ตอบ 1
ข้อ 24 ตอบ 3
ข้อ 25 ตอบ 4
ข้อ 26 ตอบ 3
ข้อ 27 ตอบ 2
ข้อ 28 ตอบ 3
ข้อ 29 ตอบ 3
ข้อ 30 ตอบ 2
ข้อ 31 ตอบ 3
ข้อ 32 ตอบ 3
ข้อ 33 ตอบ 1
ข้อ 34 ตอบ 3
ข้อ 35 ตอบ 2
ข้อ 36 ตอบ 3
ข้อ 37 ตอบ 4
ข้อ 38 ตอบ 2
ข้อ 39 ตอบ 1
ข้อ 40 ตอบ 1
ข้อ 41 ตอบ 2
ข้อ 42 ตอบ 4
ข้อ 43 ตอบ 3
ข้อ 44 ตอบ 4
ข้อ 45 ตอบ 2
ข้อ 46 ตอบ 3
ข้อ 47 ตอบ 1
ข้อ 48 ตอบ 3
ข้อ 49 ตอบ 3
ข้อ 50 ตอบ 2

ส่วนที่ 2 : แบบระบายตัวเลือกมากกว่า 1 คำตอบ แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 คำตอบ โดยอาจมีคำตอบที่ถูกต้