สร้างเรือ ม.4/13

รูปภาพของ rsmniphon

1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มใหม่จำนวน 3 คน โดยให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม โดยกลุ่มแรกที่มาลงทะเบียนให้เริ่มชื่อกลุ่มด้วยด้วยอักษรภาษาอังกฤษ A->Z จากนั้นให้ บอกชื่อ-สกุล เลขที่ และบอกว่าเป็นเรือของประเทศอะไรในกลุ่มอาเชียน 10 ประเทศ จะบรรทุกสินค้าอะไร ที่เป็นสินค้าหลักที่มีชื่อเสียงของประเทศนั้น ๆ ในช่องแสดงความคิดเห็น ด้านล่าง

2. ให้นักเรียนทุกกลุ่มที่ลงทะเบียนแจ้งชื่อกลุ่ม A-> Z เข้าไปศึกษา วีดีโอจากlink ที่กำหนดให้ ship เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสร้างเรื่อบรรทุกสินค้า

3. ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันออกแบบเรือ ที่จะสร้างจริง ในกระดาษมาล่วงหน้า และส่งในชั่วโมงที่นักเรียนจะลงมือสร้างเรือ 

4.ในวันที่สร้างเรือตามแบบที่นักเรียนร่วมกันออกแบบมาล่วงหน้าแล้ว นักเรียนจะมีเวลา 2 ชั่วโมง ที่จะสร้างเรือจากวัสดุ ที่จัดเตรียมไว้ให้ เมือสร้างเสร็จ ติดธงชาติของประเทศที่นักเรียนเลือก แล้วให้นักเรียนส่งเรือที่จะยังไม่มีสินค้าบรรทุก ชั้งน้ำหนักไว้ก่อน

5. ในสัปดาห์ถัดไป จะเป็นการแข่งขันเรือ และให้คะแนน โดยนักเรียนจะต้องเตรียมสินค้า ที่จะนำไปบรรทุกบนเรือ และก่อนแข่งจะมีการชั่งน้ำหนักเรีอพร้อมสินค้า  และวัดระยะทางที่เรือแล่นได้

หมายเหตุ

วันพุธที่ 4 มกราคม 2555 คาบเรียนที่ 3-4  นักเรียน4/13 ไม่เข้าเรียนทั้งห้องโดยไม่แจ้งสาเหตุ ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต (ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ)

ข้อที่ 3 มีวินัย   (ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฏเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และสังคม)

ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้า
หมาย)

จึงตัดคะแนนจิตพิสัยนักเรียนทุกคน ใน 3 ข้อข้างต้น คนละ 2 คะแนน(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) สำหรับกิจกรรมการเรียนในวันพุธที่ 4 ม.ค. 55

บรรยากาศห้องเรียนวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์  2555  ซึ่งกำหนดให้นักเรียนทุกกลุ่ม ส่งเรือไม้ ที่แจกให้ไปทำงานนอกเวลา ครบ 3 สัปดาห์
ผลไม่มีกลุ่มไหนมีผลงานมาส่งเลย  คะแนนส่วนนี้ก็คงถูกหักไป  ส่วนจะมีงานส่งในอาทิตย์ต่อไปก็เป็นความรับผิดชอบ ถ้าไม่มีงานมาส่งกิจกรรมนี้ก็คงไม่ได้คะแนน 
นอกเวลาไม่การแบ่งเวลา แบ่งหน้าที่ทำงานกัน แล้วในชั่วโมงเรียน เขาเหล่านี้ทำอะไรกัน ภาพต่อไปนี้คือบรรยกาศการทำงาน ในวิชาออกแบบและเทคนิคโนโลยี ของนักเรียนที่เรียกตัวเองว่านักเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์
  
ผลงานที่สำเร็จของห้องนี้


 

 

กลับหน้าหลัก

 

ธงชาติ อินโดนีเซีย

ชื่อกลุ่ม ฺBlack Hole

สมาชิก

นาย ณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล เลขที่ 14

นาย ญาณพงศ์ สุริยะจันทร์ เลขที่ 5

นาย ธนกร สุจริตตานันท์ เลขที่ 29

ขอบคุณครับ 

.4/13 ขอแก้ไขรายชื่อ ประเทศ บรูไน กลุ่ม กระออดกระแอด ครับ( มีคนเพิ่ม 1 คน )
นาย ณัฐพล  ลำมะนา  เลขที่
3
นายคณิน  โสมาบุตร   เลขที่ 9
นายปภาวิชญ์   อินทรอิ่ม  เลขที่ 
20
นาย ณัฐภัทร  วรรณประพันธ์  เลขที่ 23 ß--- แรก เพิ่มมา 1 คนครับ

ธงชาติ Thailand

ชื่อกลุ่ม flying dutchman

สมาชิก 

1.นาย เฉลิมเกียรติ ขันติโก เลขที่ 12

2.นาย ศิริคักดิ์ เสนเคน เลขที่ 11

3.นาย ธรรม์ปพน เกษมทะเล เลขที่ 30 

ธงชาติ กัมพูชา

ชื่อกลุ่ม อับปาง


สมาชิก

นาย สุทธิภัทร บัวจันอัด เลขที่ 18

นาย ประวิทย์ โม่งปราณีต เลขที่ 32

นาย นโรดม ศรีพลกรัง เลขที่ 34

ธงชาติ Malaysia

ชื่อกลุ่ม ชะว๊าป ป๊าบ

สมาชิก 

1.นายสุธิษณ์ รุ่งทิวากรอุทัย เลขที่ 16

2.นายอภิวิชญ์  กิตติรัตน์พัฒนา เลขที่ 21

3.นายอาทิตย์ เกตุแก้ว เลขที่ 28 

ธงชาติ พม่า  ชื่อกลุ่ม  The Greatest Titanic

สมาชิก

1.นายภควัต คงปรีชา  ม.4/13  เลขที่  15

2.นายวศิน  อุบลแก้ว  ม.4/13  เลขที่  24

3.นายเสฏฐวุฒิ  อินทรา  ม.4/13  เลขที่  27

                                                               ชื่อกลุ่ม   V.R.ZoHaN!!!!!!

ธงชาติ philippines

รายชื่อ

         1. นายณัฐนนท์ จรลีชาญชัย      เลขที่ 2       

         2. นายพงปนต ศักดิ์สันเทียะ       เลขที่ 7

         3. นายธนกร ปางเศรณี             เลขที่ 25 

กลุ่ม Penguin (เวียดนาม)

สมาชิก

  • นาย นิติ สุราวุธ เลขที่ 8 ชั้น ม. 4/13
  • นาย ชวนากร นนทภา เลขที่ 10 ชั้น ม. 4/13
  • นาย โกเศส ลิ้มพงษา เลขที่ 17 ชั้น ม. 4/13

 

Oo.DeeP_BoaT.oO (singapore )

สมาชิก

  • 1. ด.ช. ตันติกร ภูประเสริฐ เลขที่ 19 ม.4/13
  • 2.นายอธิป อินทรภิรมย์ เลขที่ 22 ม.4/13
  • 3. นายธนธรรศ โชติกลาง เลขที่ 26 ม.4/13

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์