มทส. เปิดรับสมัครโควตา สอวน.

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทั่วประเทศประเภทโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนมากรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554


         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
         3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน(ม.4-5)รวมกันทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50
         4.เป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย 2 ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ


         เอกสารการสมัคร
         1.ใบปพ.1(ฉบับจริง)ที่มีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา(ม.4-5)จำนวน 1 ฉบับ
         2.สำเนาเอกสารหลักฐานการผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย 2 ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)ที่ออกโดยศูนย์สอวน. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         3.แบบฟอร์มการขอทุนที่กรอกข้อมูลเรียนร้อยแล้ว(ถ้าขอทุน)โดยดาวน์โหลดแบบขอทุนได้ที่ www.sut.ac.th/ces
         4.ค่าธรรมเนียมการสมัครโควตาละ 150 บาท


         สิทธิที่ได้รับ
         -ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)4ภาคเรียน(ม.4-5)รวมทุกวิชาระหว่าง 2.50-3.24 จะได้รับประโยชน์และสวัสดิการ ดังนี้
         1.ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
         2.เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หากนักศึกษามีแค้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ก็จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิจและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาต่อไป


         การสิ้นสุดสภาพนักศึกษาทุน
         1.มีการถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว โดยไม่มีสาเหตุ
         2.มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00
         3.มีระยะเวลาศึกษาครบ 4 ปีการศึกษา
         4.มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นพักการศึกษา
         -ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)4ภาคเรียน(ม.4-5)รวมทุกวิชาระหว่าง 3.25 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ปีการศึกษาละไม่เกิน 50 ทุน โดยผู้สมัครจะต้องยื่นแบบฟอร์มการขอทุนพร้อมการสมัคร และเมื่อได้รับการจัดสรรทุนจะได้รับประโยชน์และสวัสดิการ ดังนี้
         1.ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา
         2.ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
         3.ได้รับค่าใช้จ่าย 3,000 บาทต่อเดือน
         4.นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก
         การสิ้นสุดสภาพนักศึกษาทุน
         1.มีรายวิชาที่สอบผ่านตลอดปีการศึกษาไม่ครบตามแผนการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา
         2.มีแต้งระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสั้นปีการศึกษาต่ำกว่า 3.25
         3.มีรายวิชาที่ได้รับคะแนนตัวอักษร F หรือ U
         4.มีการเรียนซ้ำในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับคะแนน D หรือ D+
         5.มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
         6.มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นพักการศึกษา


         การสมัคร
         -สมัครด้วยตัวเองโดยผ่านทาง www.sut.ac.th/ces
         -โรงเรียนดำเนินการสมัคร
         สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4422-3014,0-4422-3015,0-4422-3025-6ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์