มทส. เปิดรับสมัครโควตา สอวน.

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทั่วประเทศประเภทโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนมากรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554


         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
         3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน(ม.4-5)รวมกันทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50
         4.เป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย 2 ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ


         เอกสารการสมัคร
         1.ใบปพ.1(ฉบับจริง)ที่มีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา(ม.4-5)จำนวน 1 ฉบับ
         2.สำเนาเอกสารหลักฐานการผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย 2 ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.)ที่ออกโดยศูนย์สอวน. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         3.แบบฟอร์มการขอทุนที่กรอกข้อมูลเรียนร้อยแล้ว(ถ้าขอทุน)โดยดาวน์โหลดแบบขอทุนได้ที่ www.sut.ac.th/ces
         4.ค่าธรรมเนียมการสมัครโควตาละ 150 บาท


         สิทธิที่ได้รับ
         -ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)4ภาคเรียน(ม.4-5)รวมทุกวิชาระหว่าง 2.50-3.24 จะได้รับประโยชน์และสวัสดิการ ดังนี้
         1.ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
         2.เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หากนักศึกษามีแค้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ก็จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิจและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาต่อไป


         การสิ้นสุดสภาพนักศึกษาทุน
         1.มีการถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว โดยไม่มีสาเหตุ
         2.มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00
         3.มีระยะเวลาศึกษาครบ 4 ปีการศึกษา
         4.มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นพักการศึกษา
         -ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)4ภาคเรียน(ม.4-5)รวมทุกวิชาระหว่าง 3.25 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ปีการศึกษาละไม่เกิน 50 ทุน โดยผู้สมัครจะต้องยื่นแบบฟอร์มการขอทุนพร้อมการสมัคร และเมื่อได้รับการจัดสรรทุนจะได้รับประโยชน์และสวัสดิการ ดังนี้
         1.ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา
         2.ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
         3.ได้รับค่าใช้จ่าย 3,000 บาทต่อเดือน
         4.นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก
         การสิ้นสุดสภาพนักศึกษาทุน
         1.มีรายวิชาที่สอบผ่านตลอดปีการศึกษาไม่ครบตามแผนการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา
         2.มีแต้งระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสั้นปีการศึกษาต่ำกว่า 3.25
         3.มีรายวิชาที่ได้รับคะแนนตัวอักษร F หรือ U
         4.มีการเรียนซ้ำในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับคะแนน D หรือ D+
         5.มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
         6.มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นพักการศึกษา


         การสมัคร
         -สมัครด้วยตัวเองโดยผ่านทาง www.sut.ac.th/ces
         -โรงเรียนดำเนินการสมัคร
         สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4422-3014,0-4422-3015,0-4422-3025-6ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 185 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • augustamcleod718797