อบรมฟรี การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสือออนไลน์ ตุลาคมนี้ ที่ กทม.

รูปภาพของ ssspoonsak

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสือออนไลน์
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ครั้งนี้ฟรี ครั้งต่อไปเสียค่าลงทะเบียน สงสัยติดต่อ ครูพูนศักดิ์ โทร. 081-8693782

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล วิทยากร ตลอด 2 วันเต็ม  

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2551

สนับสนุนโครงการโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1. หลักการและเหตุผล
            ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในโรงเรียน ห้องเรียน หรือในหนังสือเรียนอีกต่อไป โลกออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตก็สามารถเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ได้เช่นกัน เด็กนักเรียนและเยาวชนเป็นจำนวนมากใช้พื้นที่บนอินเทอร์เน็ต เป็นที่ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างไม่จำกัด  ในทางตรงกันข้ามครูผู้สอนกลับมีความสามารถในการใช้พื้นที่บนอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนได้น้อย ทำให้พื้นที่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนซึ่งมีความต้องการสูงมีอยู่ไม่เพียงพอ 
            ทางออกของปัญหาดังกล่าวคือการสนับสนุนให้ครูสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในหลายองค์กร หลายหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่ปัญหาที่ตามมาคือ ครูมีภาระหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนในห้องเรียน เตรียมการสอน ตามดูแลพฤติกรรมภายนอกห้องเรียน และยังต้องมีภาระหน้าที่อื่นภายในโรงเรียนอีกมากมาย จากเหตุผลเหล่านี้ทำให้ครูไม่มีเวลาเพียงพอที่จะสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ นอกจากปัญหาเรื่องเวลาแล้วครูยังไม่ทราบว่าจะสร้างสื่อออนไลน์แบบไหนดี ใช้เครื่องมืออะไรดี เครื่องมือที่จะสร้างใช้งานอย่างไร จะใช้เทคนิคใดให้ดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้สนใจสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์มากกว่าสิ่งยั่วยุในสังคมออนไลน์เช่น สื่อบันเทิง สื่อเรื่องเพศ และอบายมุข อย่างไร
            ด้วยเหตุผลนานัปการเหล่านี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับภาคีด้านการศึกษา การเรียนรู้ เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียนในรูปแบบดิจิตอล เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ร่วมกันริเริ่มโครงการอบรมปฏิบัติการการสร้างแหล่งเรียนรู้ในหนังสือออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ) มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 4 ให้สามารถสร้าง บทเรียนออนไลน์ ด้วยเครื่องมือที่ง่ายและเหมาะสมต่อการสร้างสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอสื่อเหมาะสม น่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียนได้ โดยวิทยากรแกนนำระดับประเทศ ผู้เชี่ยวชาญการสร้างสื่อ และการจัดกระบวนการเรียนการสอน สำหรับสื่อที่ได้จากโครงการจะนำเสนอแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thaigoodview.com

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้าง รวบรวม และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้ได้ปริมาณและคุณภาพมากจนเด็กและเยาวชนสามารถใช้ประโยชน์ได้
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม
2.3 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ในระยะยาว
2.4 เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้เด็กและเยาวชนสนใจสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์มากกว่าสิ่งยั่วยุในสังคมออนไลน์
2.5 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้เท่าทัน และมีแนวทางในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยอันตรายในสังคมออนไลน์
2.6 เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลโครงการอบรมปฏิบัติการการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบหนังสือออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการต่อไป

3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ครูในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียน และเยาวชนทั่วไป รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

4. ผลผลิตของโครงการ
4.1 ครูผู้สอนในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง มีความรู้ในการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบหนังสือออนไลน์ 80 คน
4.2 แหล่งความรู้ในรูปแบบหนังสือออนไลน์ จำนวน 80 เรื่องซึ่งสามารถใช้งานได้แบบออนไลน์ แบ่งเป็น 9 กลุ่มสาระวิชา 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.3 พื้นที่ออนไลน์สื่อการเรียนรู้บนเว็บ thaigoodview.com


5. ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ระยะเวลาของโครงการ 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 ถึง 30 ตุลาคม 2551
5.1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อจัดการอบรม และมอบหมายงาน
5.2 ติดต่อประสานงานสถานที่จัดอบรม
5.3 จัดเตรียมเอกสารการอบรม
5.4 รับสมัครครูเข้ารับการอบรม
5.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2551
5.6 รวบรวมผลงาน และตรวจสอบ
5.7 นำผลงานขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ thaigoodview.com

6. รูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ
6.1 ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง วันที่ 18-19 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น.
6.2 ครูผู้เข้าอบรมกลุ่มละ 80 คน มาจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น ครูมากจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับในแต่ละวันได้
6.3 ใช้คอมพิวเตอร์ในการฝึกปฏิบัติการจริง 1 คน ต่อ 1 เครื่อง
6.4 ใช้เวลาในการอบรมเฉพาะวันปิดภาคเรียน เพื่อไม่ส่งผลกระทบในการสอน

7. การสมัคร
7.1 จำนวนที่รับ 80 ท่านแรกที่ลงทะเบียนออนไลน์
7.2 การสมัคร ให้ลงชื่อสมัครพร้อมรายละเอียด และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ข้างล่างนี้ 
     ชื่อของท่านจะปรากฎหลังจากทำการสมัครประมาณ 10 นาทีครับ 
     มีปัญหาการสมัคร ติดต่อครูพูนศักดิ์ โทร. 0818693782

8. สถานที่อบรม
    ณ อาคาร 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร

9. งบประมาณ
งบประมาณในการอบรม ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
9.1 ค่าสถานที่ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
9.2 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
9.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ท่าน และผู้ช่วยวิทยากร 3 ท่าน ไม่มี เพราะ ครูพูนศักดิ์ เป็นวิทยากรเอง

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ลงชื่อแล้วไม่มา มาแล้วอยู่ไม่ครบ โปรดอย่าทำ เห็นใจคนอยากอบรมบ้างครับ
มาแล้ว 2 วัน ทำสื่อประกวดในโครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1ได้ทันทีครับ
สมัครเต็มแล้วครับ หากลงชื่อไว้จะเป็นรายชื่อสำรองครับ 

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม
1. เนื้อหาที่ต้องการสร้างสื่อ ในรูปของ word หรือ notepad
2. รูปภาพที่เกี่ยวกับเนื้อหาในข้อ 1. เตรียมมาให้มากที่สุด ให้มีนามสกุลเป็น *.jpg หรือ *.gif

ตัวอย่างผลงาน หนังสือออนไลน์

ตารางอบรม

วันที่ 18 ตุลาคม 2551
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
09.00-10.15 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CMS (Content Management System)
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. เริ่มต้นใช้งาน
                       - การสมัครสมาชิก
                       - การแก้ไข Profile
                       - การใช้งาน Blog
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.15 น. Blog (ต่อ)
                       - การตกแต่งข้อความ
                       - การใส่รูปภาพ การย่อภาพ
                       - การเชื่อมโยงข้อมูล (Link)
                       - การตั้งค่าการพิมพ์
                       - การแก้ไขข้อมูลหลังการบันทึกแล้ว
                       - การใช้งาน disable rich-text
14.15-14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-16.00 น. การสร้างสื่อการเรียนรู้
                       - ชื่อสื่อการเรียนรู้
                       - หมวดหมู่
                       - การใส่เนื้อหา
วันที่ 19 ตุลาคม 2551
09.00-10.15 น. การสร้างสื่อการเรียนรู้(ต่อ)
                       - ภาษา Html
10.15-10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30-12.00 น. การสร้างสื่อการเรียนรู้ (ต่อ)
                       - การใส่เนื้อหา (ต่อ)
                       - การสร้างตาราง
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.15 น. องค์ประกอบอื่นๆ ใน CMS เช่น การใช้กระดานข่าว การแสดงความคิดเห็น
14.15-14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-16.00 น. การส่งผลงานเข้าประกวด ตอบข้อสงสัย

ด่วน ผู้เข้าอบรม อาจโชคดีได้รับรางวัลจากบริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด
มูลค่ากว่า 17,000 บาท 

  • รางวัลที่ 1 : Pg Undo Pro Soft จำนวน 10 Licenses มูลค่า 15,000 บาท 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 : เสื้อ Polo สีเหลือง(ปักโลโก้ Undo ที่อกเสื้อ) มูลค่าตัวละ 250 จำนวน 3 ตัว
  • รางวัลที่ 3 : กระเป๋าผ้าช่วยโลกร้อนมูลค่าใบละ 150 บาท จำนวน 5 ใบ
  • รางวัลที่ 4 : แผ่นรองเม้าส์หรือกระเป๋าใส่ CD จำนวน 5 รางวัล
  • รางวัลพิเศษ Undo U-Drive มูลค่า 990 บาท 1 รางวัล


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสือออนไลน์ ได้ที่หน้า 2 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร 10120

ขอเข้ารับการอบรม
นางธนัญญา ไวเจริญ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
24000
โทร 08-7832-7608

ไม่ทราบว่าเต็มหรือยัง แต่ก็ขอสมัครด้วยคนนะคะ
นางสาวยุพเยาว์ คิดปัญญาเลิศ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
455 หมู่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
084-0807181
ขอบคุณค่ะ

ครูบางพลีราษฎร์บำรุงขอเข้าร่วมสมัครอบรมด้วยนะค่ะ
1.นางบุศรา จีดลำดวน
2.นางเบญจมาส อุทกศิริ
3.นางอารี จันทร์เกิด
4.นางกฤตนันท์ แก้วใส

ขอสมัครเข้าอบรม
นางสิริยากร ฉายสุริยะ
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 08 - 9819 - 3856

สมัครอบรม 5 คนค่ะ
1. น.ส.เมธาวี รื่นเริง
2. น.ส.สังวาลย์ หาญอาสา
3. น.ส.บุสกร บุตรศรี
4. น.ส.ดวงเดือน ตอพิมาย
5. นางจารุทัศน์ วิสิทธิ์วงศ์ชาติ
ที่อยู่ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 1 ถนนลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ กทม.10240 โทร.0-2376-0223

สมัครอบรมค่ะ
นางสาวธัญญารัตน์ ลำทา
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 1 ถนนลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
02-3760-223

ขอเปลี่ยนชื่อจาก นางสาวธัญญารัตน์ ลำทา โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ กทม.เป็น
1. นางอัญชลี มีเดชา
2. นางสาวจารุณี นราอาจ

ความรู้การใช้คอมแค่พื้นๆสมัครได้ไหมคะ อยากนำไปใช้ในการสอนนักเรียนค่ะ

สมัครอบรมค่ะ 3 คน ค่ะ
1. นางยุพดี หลีรัตนะ
2. นางวาสนา มณีโชติ
3. นางสุปราณี พอกพูน
247/93 ซอย 25/8 หมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคำแหง 112
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร.089-783-2577

นางยุพดี หลีรัตนะ ,นางวาสนา มณีโชติ, นางสุปราณี พอกพูน
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240
โทร 02-3760-223 ค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอชื่อและที่อยู่โรงเรียนด้วยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

สบายมากครับ ความรู้และอายุ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ความตั้งใจที่จะเรียนรู้สำคัญกว่าครับ มาเลยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

สมัครเข้ารับการอบรม วันที่ 18-19 ตุลาคม 2551 ม.ศรีปทุม
ชื่อ ว่าที่ พ.ต.นิวัฒน์ มาตย์นอก
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สอนคอมช่วงชั้นที่ 3
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
มือถือ 084-5945469

ขอสมัครอบรม ชื่อ นางมัชฌิกา สมบูรณ์กุล (หนิง) โทร. 081-8122937

ขอเข้าร่วมอบรมครับ
โกวิท ตั้งสกุล โทร 086-2119834 , 023980790-98 ต่อ2689
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ผมเป็นนักศักษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ขอเข้าร่วมอบรมจะได้ไหมครับ ถ้าได้รับอนุญาติผมขอสมัครด้วยคนนะครับอาจารย์ ขอบคุณครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

ได้ครับ อย่าลืมมานะครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

สมัครเข้าอบรม นางสุปราณี จินตวร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯจ.สมทรปราการ 10270 โทร 0891254777

และจะเข้ารับการอบรมอย่างแน่นอนค่ะ

สมัครเข้าร่วมอบรม
นางสาวชุลีกร พินธิระ
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร 081 773 2577

ขอสมัครอบรม

ชื่อ นางณิชกานต์ นิลพัฒน์
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0851893736

ไปอบรมแน่นอนค่ะ

สุภิญญา สุพรรณการ
โรงเรียนบ้านหนองเตียน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โทร.081-9409612

ขอสมัครอบรม ดิฉันนางปิ่น ช่างทอง โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นม.2 โทร. 087-0836624

ขอสมัครอบรม
ผม นายนุสิต ใสกระจ่าง
โรงเรียนวัดมหาธาตุ สังกัดกรุงเทพมหานคร
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
โทร. 083-7615728

รูปภาพของ ssspoonsak

ตัวอย่างการสมัคร

 

ขอสมัครอบรม

ชื่อ นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์ 0818693782

 

ขอสมัครอบรม

ชื่อ นางสุวลี ล่องเพ็ง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 164 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0897304414

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 233 คน กำลังออนไลน์