ภาคเรียนที่ 1 งานครั้งที่ 1 ปี 2556ชั้น ม. 4/8 งานประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช์จากเศษวัสดุ ง .31102 ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

รูปภาพของ padpreenarat

ส่งงาน นักเรียนชั้นม. 4/3 ส่งงาน 1.  แนวคิดที่มาของโครงงาน

2.  ภาพโครงสร้างของโครงงาน

3.  ภาพผลงงานที่เสร็จสมบูรณ์


                        ผลงานเสร็จสมบูรณ์                                                  โครงร่างชิ้นงาน


นายนรินทร์ ระวิโรจน์ เลขที่ 12 ชั้น ม.5/3


แนวคิดที่มา


เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีขยะจำนวนมากในประเทศไทย  ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น  เมื่อมีขยะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ   จึงทำให้มีการเผาขยะมากขึ้น ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น  รวมถึงการเกิดภาวะโลกร้อนด้วย   และไม่เพียงเฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่ในท้องถิ่นของผู้จัดทำก็มีขยะมูลฝอยอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำขยะมูลฝอย และเศษวัสดุเหลือใช้ในธรรมชาติที่มีอยู่ มาสร้างสรรค์ผลงาน   เปเปอร์มาเช่ เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  และสามารถช่วยลดโลกร้อน  รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าในขยะต่างๆ และเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้แก่ตัวเองและชุมชนได้อีกด้วย       


 


 


 


 


 


 


                        ผลงานเสร็จสมบูรณ์                                                  โครงร่างชิ้นงาน


นายนรินทร์ ระวิโรจน์ เลขที่ 12 ชั้น ม.5/3


แนวคิดที่มา


เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีขยะจำนวนมากในประเทศไทย  ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น  เมื่อมีขยะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ   จึงทำให้มีการเผาขยะมากขึ้น ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น  รวมถึงการเกิดภาวะโลกร้อนด้วย   และไม่เพียงเฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่ในท้องถิ่นของผู้จัดทำก็มีขยะมูลฝอยอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำขยะมูลฝอย และเศษวัสดุเหลือใช้ในธรรมชาติที่มีอยู่ มาสร้างสรรค์ผลงาน   เปเปอร์มาเช่ เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  และสามารถช่วยลดโลกร้อน  รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าในขยะต่างๆ และเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้แก่ตัวเองและชุมชนได้อีกด้วย       


 


 


 


 


 


 

จัดทำโดย


นางสาวนฤมล งามพร้อม เลขที่ 39 ม.4/3


"หมูน้อยคิบุ คิบุ"


แนวคิด


 


            เนื่องจากปัญหาขยะที่เป็นกระดาษเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองซึ่งกระดาษมีวัตถุดิบหลักมาจากต้นยูคาลิบ ที่ต้องโค่นป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาปลูกต้นยูคาลิบเพื่อให้ทันกับปริมาณความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันมีคนที่หันมาปลูกต้นยูคาลิบกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการตัดต้นไม้ในป่าจะทำให้ป่าไม้ในประเทศไทยมีอยู่อย่างจำกัด ร่อยหรอ อีกทั้งยังมีปัญหาขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน ทำเกิดปัญหาขยะล้นเมืองอีกตามมา ทางผู้วิจัยจำเห็นความสำคัญของปัญหาขยะ จึงมีแนวคิดริเริ่มที่จะประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ ซึ่งวัตถุดิบหลักทำมาจากกระดาษและวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ภาพโครงสร้าง 


ภาพเสร็จสมบรูณ์


จัดทำโดย


นางสาวนฤมล งามพร้อม เลขที่39 ม.4/3


"หมูน้อยคิบุ คิบุ"


แนวคิด


           เนื่องจากปัญหาขยะที่เป็นกระดาษเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองซึ่งกระดาษมีวัตถุดิบหลักมาจากต้นยูคาลิบ ที่ต้องโค่นป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาปลูกต้นยูคาลิบเพื่อให้ทันกับปริมาณความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันมีคนที่หันมาปลูกต้นยูคาลิบกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการตัดต้นไม้ในป่าจะทำให้ป่าไม้ในประเทศไทยมีอยู่อย่างจำกัด ร่อยหรอ อีกทั้งยังมีปัญหาขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน ทำเกิดปัญหาขยะล้นเมืองอีกตามมา ทางผู้วิจัยจำเห็นความสำคัญของปัญหาขยะ จึงมีแนวคิดริเริ่มที่จะประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ ซึ่งวัตถุดิบหลักทำมาจากกระดาษและวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 


จัดทำโดย

นางสาวภัทรพร  ดวงสุวรรณ์  ม.4/3  เลขที่42
ชื่อผลงาน กล่อง
 
แนวคิดและที่มา

                 เนื่องจากปัจจุบันขยะที่เป็นกระดาษมีมากขึ้น   จึงทำให้ผู้ประดิษฐ์ตระหนักถึงการนำกระดาษมารีไซเคิล  ด้วยการนำกระดาษมาทำเป็น

         เปเปอร์มาเช่   ซึ่งตัวผู้ประดิษฐ์คิดว่าจะเป็นการช่วยลดขยะได้ในส่วนหนึ่ง

ภาพโครงสร้าง

 ภาพเสร็จสมบูรณ์

โดเรมอน สารพัดประโยชน์
นางสาว พนิดา ทิพวรรณ ม.4/3 เลขที่ 41
แนวคิดที่มา : เนื่องจากปัจจุบัน  โลกของเราได้ประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อน  ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน   และปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้โลกของเราร้อนนั้นก็คือ การคิดประดิษฐ์เครื่องอำนวยความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเรา เช่นเหลือหนังสือพิมพ์จากที่ไม่ได้ใช้งาน จึงเกิดสะสมเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้เกิดผลกระทบมากมาย  ทางผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์“ โดเรมอนสารพัดประโยชน์ ” ขึ้นมาเพื่อเป็นการลดขยะ ซึ่งเป็นวิธีช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างหนึ่ง

ภาพโครงสร้างของโครงงาน

ภาพผลงงานที่เสร็จสมบูรณ์

 นาย อภินันท์ ใจบุญ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เลขที่ 8

ชื่อชิ้นงาน

ถังขยะแนวคิดใหม่ลดโลกร้อน

เสนอ

ครู ปรีณารัชต์ ธัญญปวีณ์

แนวคิดและที่มา

เนื่องจากปัจจุบันโลกเกิดปัญหาจากขยะมากขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อประชาชนและบ้านเรือน ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาขยะที่มีปริมาณมากกว่ากำหนดทำให้ส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อประเทศของเรา  นอกจากนั้นแล้วยังมีปัญหาระดับโลกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ภาวะโลกร้อน ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบมากมาย  ทางผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์ ถังขยะแนวคิดใหม่ลดโลกร้อน ขึ้นเพื่อลดปัญหาปริมาณขยะล้นโลก

 ภาพโครงสร้าง

 ภาพสำเร็จ

 


 

นางสาวปิยวรรณ  คณะทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๓ 
เลขที่ ๑๕

เสนอ

อาจารย์ปรีณารัชต์  ธัญญ์ปวีณ์
 แนวคิดที่มาและความสำคัญ


     
ในปัจจุบันปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนทั่วโลกผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะนำเอาของที่ใช้แล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้ใหม่โดยจัดทำเป็นของเล่น
เปเปอร์มาเช่กระต่ายน้อยขึ้นซึ่งเปเปอร์มาเช่ของดิฉันช่วยลดโลกร้อนได้วิธีหนึ่งโดยการนำกระดาษที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์และนอกจากนี้ดิฉันยังคิดว่าจะเป็นการช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ภาพที่1 เสร็จ

 

 

นางสาว ชนิดา
ลาภเจริญ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/3 เลขที่ 38

ชื่อชิ้นงาน

กระถางต้นไม้อาเซียน

เสนอ

ครู ปรีณารัชต์ ธัญญปวีณ์

แนวคิดและที่มา

 เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาหลายด้านที่มาจากขยะเช่น

ภาวะโลกร้อน
ขยะล้นโลก และปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้จัดทำคิดประดิษฐ์

เปเปอร์มาเช่ขึ้นเพื่อลดขยะภายในบ้านเรือน
ชุมชนโดยการนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ภาพที่1 เสร็จ

 

 

 

นางสาว ณฐมน  ไทยสุริยะ

ชั้น ม.4/3  เลขที่ 30

ชื่อชิ้นงาน

Angry Bird

เสนอ

อ. ปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์

แนวคิดและที่มา

เนื่องจากปัจจุบันโลกเกิดปัญหาจากขยะมากขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อประชาชนและบ้านเรือนผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ขึ้นเพื่อช่วยในการลดจำนวนขยะในชุมชนและบ้านเรือนและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

ภาพที่ 1 โครงสร้าง

 

ภาพที่ 2 สำเร็จ

 

 

 

นางสาว ณฐมน  ไทยสุริยะ   ชั้น ม.4/3  เลขที่ 30

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษาที่2555 

นางสาว  ณัชชา เนาวโอภาส

ชั้นม.4/3 เลขที่  14

ชื่อชิ้นงาน

กล่องปากกาตั้งโต๊ะ

เสนอ

.ปรีณารัชต์  ธัญญปวีณ์
 แนวคิดและที่มา

เนื่องจากปัจจุบันโลกเกิดปัญหาจากขยะมากขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อประชาชนและบ้านเรือนผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ขึ้นเพื่อช่วยในการลดจำนวนขยะในชุมชนและบ้านเรือนและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

ภาพที่1 โครงสร้าง

ภาพที่2 เสร็จ

น.ส. ณัชชา เนาวโอภาส  ม.4/3 เลขที่14

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษาที่2555 

นางสาว กรรณิการ์  ใหม่มา

ชั้นมัธยมปีที่4/3 เลขที่  21

ชื่อชิ้นงาน

ANGRY  BIRDS

เสนอ

  ครู ปรีณารัชต์ ธัญญปวีณ์
แนวและที่มาคิด

เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์ทิ้งขยะเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและสกปรกทางผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์เปเปอร์มาเช่ขึ้นเพื่อเป็นการลดขยะในชุมชนหรือบ้านเรือนและเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตระจำวัน 
ภาพที่1 โครงสร้าง
ภาพที่2 เสร็จ 

 
น.ส. กรรณิการ์  ใหม่มา ม.4/3 เลขที่21
ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา2555 

ชื่อผลงาน
น้องหมารีไซเคิล

นางสาวสุภาพร  วงษ์มา 
เลขที่  35  ม. 4/3

แนวคิดของโครงงาน

ในปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาขยะที่มีปริมาณมากกว่ากำหนด
ทำให้ส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อประเทศของเรา
  นอกจากนั้นแล้ว
ยังมีปัญหาระดับโลกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ภาวะโลกร้อน ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี
ส่วนหนึ่งก็มาจากขยะที่ทุกคนทิ้งขว้างอย่างไร้ประโยชน์
   ดังนั้นการประดิษฐ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่จากเศษวัสดุเหลือใช้
จึงทำให้เรารู้จักคุณค่าของขยะที่ไม่ได้ใช้แล้ว
ซึ่งสามารถนำมาประดิษฐ์ชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
และนอกจากนั้นยังส่งผลดีต่อโลกและประเทศชาติ โดยเป็นการลดปริมาณขยะ
และลดแนวโน้มการเกิดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะ

โครงสร้างก่อนทำ

 

ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

 

 

about:blank 

ชื่อผลงานกล่องหอยทากเก็บของ

จัดทำโดย

นางสาว ธีราพร สมประยูร เลขที่ 31 ชั้น ม.4/3

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

        เนื่องจากปัจจุบัน  โลกของเราได้ประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อน
ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน และปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้โลกของเราร้อน
นั้นก็คือการคิดประดิษฐ์เครื่องอำนวยความสะดวกมกมาย
ซึ่งพลาสติกเมื่อแตกหักจะย่อยสลายได้อยากมากและใช้เวลานานหลายปี  ผู้จัดทำจึงนำเอากล่องพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาประดิษฐ์เป็น
กล่องหอยทากเก็บของโดยการนำกล่องพลาสติกมาทำโดยใช้วิธีการประดิษฐ์ตามขั้นตอนการทำเปเปอร์มาเช่ เพื่อเป็นการลดขยะ
ซึ่งเป็นวิธีช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างหนึ่ง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของมาใช้เป็นกล่องเก็บของ

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างของกล่องหอยทากเก็บของ

 

 

 

ผลงงานที่เสร็จสมบูรณ์

 

 

ชื่อ นางสาวอัญชญา นะคะจัด ชั้น ม4/3 เลขที่ 34
ชื่อผลงาน ตุ๊กตาเปเปอร์มาเชย์ โดเรม่อน
แนวคิด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากและยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้โลกของเราร้อน

  นั้นก็คือการคิดประดิษฐ์เครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนอง

  ความต้องการทั้งนี้จึงทำให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก

ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบมากมาย  ทางผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์

  “ ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ย์ ” เพื่อเป็นการลดขยะ ซึ่งเป็นวิธีช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างหนึ่ง

 

  โครงสร้าง
สำเร็จ
 
โคมไฟยีราฟ
 จัดทำโดย
น.ส.ฟ้าใหม่ ชุ่มอารมณ์ ม.4/3 เลขที่16
       แนวคิดที่มาและความสำคัญ
เนื่องจากปัจจุบันมีจะนวนขยะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
และมีการใช้ขวดน้ำพลาสติกมากขึ้นจึงทำให้โลกเราร้อนมาก
ดิฉันจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์ขวดน้ำพลาสติกมาทำเป็นโคมไฟ
เพื่อช่วยลดขยะและนำสิ่งของที่ใช้แล้ว
มาดัดแปลงเป็นของตกแต่งได้อีกด้วย 
 ภาพที่1โครงสร้าง
ภาพที่2 ภาพสำเร็จ
 

ตุ๊กตาล้มลุก

จัดทำโดย

นางสาวจิตรลดา   วงศ์้เดชอนันต์ ม.4/3 เลขที่19

แนวคิดที่มาและความสำคัญ

 

 

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนขยะเพิ่มมากขึ้นทุกปี

และมีการใช้ถุงพลาสติก

มากขึ้นจึงทำให้โลกของเราร้อนมากดิฉันจึงมีแนวคิดที่จะ

ประดิษฐ์ตุ๊กตาล้มลุกเพื่อช่วยลดจำนวนขยะและนำ

สิ่งของที่ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นของเล่นอีกด้วย

 

 

 

ภาพโครงสร้าง

 

 

ภาพสำเร็จ

 

 

 

เปเปอร์มาเช่
 กล่องอเนกประสงค์

เสนอ

อ. ปรีณารัตช์ ธัญญปวีณ์

จัดทำโดย

น.ส. เมธิยา อิฐอมรชัย

ชั้น ม.๔/๓ เลขที่๑๓
 ที่มาและความสำคัญ


ในปัจจุบันมีการให้ทรัพย์กรธรรมชาติเป็นจำนวนมากและย่อยสลายไม่ได้หรือใช้เวลานานจึงทำให้ผู้จัดทำมีความคิดที่จำนำสิ่งที่ไม่ย่อยสลายหรือใช้เวลานานในการย่อยสลายนำมากับใช้ใหม่โดยการทำเป็นงานประดิษฐ์ที่เรียกว่า
เปเปอร์มาเช่

 

ภาพประกอบที่1 โครงสร้าง

 

 

 

ภาพประกอบที่2 เสร็จ 

 

น.ส.เมธิยา อิฐอมรชัย ม.4/3 เลขที่13

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2555 

กล่องอเนกประสงค์มิกกี้เมาส์

 

 จัดทำโดย

  นางสาวสิริธร ชัยแสงฤทธิ์ ม.4/3 เลขที่17


i

แนวคิดและที่มา

เนื่องจากปัจจุบัน  โลกของเราได้ประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อน  ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน   และปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้โลกของเราร้อนนั้นก็คือ
การคิดประดิษฐ์เครื่องอำนวยความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งนี้จึงทำให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก
เช่นเหลือหนังสือพิมพ์จากที่ไม่ได้ใช้งาน จึงเกิดสะสมเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้เกิดผลกระทบมากมาย
  ทางผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์“ กล่องใส่ของมิกกี้เมาส์ ”เพื่อเป็นการลดขยะ ซึ่งเป็นวิธีช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างหนึ่ง

 

ภาพที่1 :โครงสร้าง

ภาพที่2 :ภาพสำเร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 82 คน กำลังออนไลน์