ผลการตัดสิน สื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลฯ ครั้งที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศนียบัตร ระดับเหรียญทอง

วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81652 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข
         นางสาวชนิกานต์ อภิสิทธิ์สมัย

     2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81944 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
         นางสาวสุนีย์ แซ่เล้า

วิชาภาษาไทย

         -

วิชาคณิตศาสตร์

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91843 (รางวัลรองชนะเลิศ ประถม-ม.ต้น)
         โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ 9 ต. ผักไหม อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ 32110
         นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ
         เด็กหญิงสิริลัคน์ แสงตะวัน

     2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93178 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
         นายสำรวน เสมอภาค
         เด็กชายอำพล อนุพันธ์

     3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/76290
         โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ 9 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 33210
         นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ
         นางสาวสาธิยา หาสุข

วิชาวิทยาศาสตร์

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82136 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
         นางสาวพัชรี นุตรพิบูลมงคล

     2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/88649 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นายธนพล กลิ่นเมือง
         นางสาวณัฏฐ์ธนิก ลู่สุวรรณเลิศ

     3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82158 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางกุลรณี อารีมิตร
         นางสาวกัลยารัตน์ ลิขิตรัตติวงศ์

     4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82236 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นายธนพล กลิ่นเมือง
         นางสาวศุภนุช ยิบแสงทอง

     5. (รางวัลชมเชย)

     6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82163 (รางวัลชนะเลิศ ม.ปลาย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นายธนพล กลิ่นเมือง
         นางสาวณัฐพร สภานนท์

     7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82894 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
         นายสมโภชน์ ผ่องใส
         นายอรรถชัย พรหมทัศน์

     8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82949 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
         นางสาวสิรินทร์ อุ่นมณี

     9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/89667 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
         นางสาวพรภัสสร เลิศผดุงกิจ

    10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82134 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
         นางสาวจิรัชญา ตั้งเจตสกาว

    11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92161 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต. ผักไหม อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ 33210
         นางสาวกฤษณาพร จันทะพันธ์
         นางสาวอารียา นนทวงศ์

    12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92478
         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
         นางสาวอริสา ถุงทรัพย์
         นางสาวสุคนทิพย์ แก่นจันทร์

    13. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93209 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เลขที่ 113 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
         นางรุ่งรัตน์ กันทะเตียน
         นางสาวสุกัญญา เสนนอก

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92927 (รางวัลชนะเลิศ ประถม-ม.ต้น)
         โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เลขที่ 14 ถนนชัยภูมิ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
         นางสาววิลาสินี เจติยานุกรกุล
         เด็กหญิงเจนจิราภรณ์ สิทธินาม

     2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91517 (รางวัลรองชนะเลิศ ประถม-ม.ต้น)
         โรงเรียนบ้านดอยคำ เลขที่ 68 หมู่ 7 ต. ทากาศ อ. แม่ทา จ. ลำพูน 51170
         นางสาวพชรมณฑ์ ธีกาศ
         เด็กชายพงศกร เขียวกาศ

     3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82310 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางมาลัยวรรณ จันทร
         นางสาวนิรชา ชินพันธ์

     4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83406 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         พระอาจารย์มหาถวิล จารุเตโช
         นางสาวพัชรภรณ์ บับพาน

     5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81732 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
         นางสาวมนัสชนก เคหะธูป

     6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83537 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางมาลัยวรรณ จันทร
         นางสาวอภัสรา มูลมณี

     7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82687 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
         นางสาวสุพัตรา บุญจริง

     8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84777 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นายธานินทร์ พร้อมสุข
         นางสาวภาชินี ผลงามเนตรอรุณ

วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81664 (รางวัลรองชนะเลิศ ม.ปลาย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวนิโลบล พิพัฒวรรณกุล
         นางสาวสุภาดา โค้ววัฒนา

     2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81707 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวนิโลบล พิพัฒวรรณกุล
         นางสาววรัญญา สุจีรกุลกิจ

วิชาศิลปะ

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81939 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
         นางสาวสิริลักษณ์ แซ่แต้

วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/89852
         โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เลขที่ 67 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
         นางสาวศิริพร สิทธิวงศ์
         เด็กชายกฤษณพงศ์ บัวทองจันทร์

     2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/78316 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนวชิรป่าซาง เลขที่ 210 หมู่ 7 ต. นครเจดีย์ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน 51120
         นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
         เด็กชายมงคล สามพยา

     3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/78319 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนวชิรป่าซาง เลขที่ 210 หมู่ 7 ต. นครเจดีย์ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน 51120
         นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
         เด็กชายขวัญชัย ขุมเงิน

     4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81315 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนเยาวเรศศึกษา เลขที่ 161 ถนนพโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
         นายอุเทน พุ่มจันทร์
         เด็กชายพนมพร เลอลักษณ์ศิลป์

     5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82235 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวอรกุล ไวว่อง 
         นางสาวนิศรินทร์ อาบีดิน

     6. URL: