"ประเวศ วะสี" ปาฐกถาพิเศษ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด "อุตรดิตถ์โมเดล"

รูปภาพของ puangpet

"ประเวศ วะสี" ปาฐกถาพิเศษ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด "อุตรดิตถ์โมเดล"
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 11:30:30 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นมหาวิยาลัยนำร่องของโครงการ  1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด หรือ "อุตรดิตถ์โมเดล" โดยมีฐานคิดคือมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น การบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเข้ากับสถานการณ์จริงในชุมชน และการนำความรู้ทางด้านวิชาการเข้าไปเชื่อมโยงกับท้องถิ่น

จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ  1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด หรือ "อุตรดิตถ์โมเดล" ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ได้ปาฐกถาพิเศษ ที่ห้องภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวว่า การศึกษาไทยในรอบ 100 ปี ที่ผ่านมา เป็นการศึกษาที่ตัดขาดจากรากเหง้าของตัวเอง เนื่องจากการเอาวิชาความรู้ด้านวิชาการเป็นตัวตั้ง ทำให้การศึกษานั้นห่างจากชีวิต ห่างจากความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ ห่างจากสังคมไทยที่ควรจะเป็น

สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมไทย ในขณะที่สังคมได้วิวัฒน์ไป มีความเชื่อมโยง สลับซับซ้อน และเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาที่ลอยตัวจากความเป็นจริงนั้น ย่อมไม่สามารถสร้างสติปัญญาให้สังคมไทยได้เพียงพอ ที่จะรักษาบูรณภาพและดุลภาพในตัวเอง  การสูญเสียเหล่านั้นได้นำไปสู่วิกฤตการณ์ของการศึกษา รวมถึงปัญหาต่างๆ ของประเทศ

แนวคิดดังกล่าวได้พยายามตั้งเป็นประเด็นมาหลายปี เพื่อให้เปลี่ยนจากการพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงแผ่นดินเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ อยากเห็นสถาบันการศึกษาเรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชน ที่ไม่ใช่การเรียนที่เป็นเฉพาะวิชาอย่างเดียว แต่ต้องเอาชีวิต ประสบการณ์ ชุมชน ความรู้ความสามารถในตัวมนุษย์เป็นตัวตั้ง

จากโครงการโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1จังหวัด ถือเป็นความต้องการครั้งสุดท้าย เพราะจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เป็นการปฏิรูปแนวคิดการศึกษา จากการเอาวิชาเป็นตัวตั้ง ก็เปลี่ยนเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งแทน ซึ่งพื้นที่ในที่นี้ก็คือ ความเป็นจริงของชีวิต การอยู่ร่วมกัน ทั้งระหว่างคนกับคนและคนกับสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์กร สถาบันต่างๆ มาเรียนรู้ร่วมกันในเชิงปฏิบัติ

จากนี้ไป ทุกจังหวัดจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยชีวิต เป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ จากการศึกษาเมื่อ 100 ปีที่ผ่านมาปฏิรูปไม่สำเร็จนั้น เพราะไม่ได้ปฏิรูปแนวคิด เกิดการแยกส่วน ไม่ได้เอาชีวิตมาเป็นหลัก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มากกว่านั้นคือ การรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้การศึกษาไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นอ่อนแอ จนนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างการรวมศูนย์อำนาจกับวัฒนธรรมท้องถิ่น แทนที่จะเอา

วัฒนธรรมท้องถิ่นมารองรับการศึกษา แต่ทุกวันนี้ท้องถิ่นหรือชุมชนแตก เพราะอำนาจคน อำนาจเงิน และอำนาจความรู้ มุ่งเน้นแต่วิชาการอย่างเดียว

ทั้งนี้ ระบบราชการที่อ่อนแอทั่วประเทศ การสั่งการโดยไม่ได้ใช้ปัญญา การคอรัปชั่น ซึ่งความอ่อนแอนี้ได้ทำให้เกิดการรัฐประหารได้ง่าย ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้การศึกษาขาดความเชื่อมโยงกับท้องถิ่น ฉะนั้นควรลดการรวมศูนย์อำนาจ ให้ท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อให้นำไปสู่การอภิวัฒน์ของประเทศไทยให้ได้

เมื่อการศึกษาหันมาเอาชีวิตและการอยู่ร่วมกันในพื้นที่เป็นตัวตั้ง ก็จะเกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะต้องทำความเข้าใจว่า ที่ผ่านมาการศึกษาประสบปัญหา ปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาประสบความล้มเหลว ทั้งนี้ประเทศไทยเปรียบได้กับการเริ่มสร้างเจดีย์ที่ปลาย ทั้งที่ควรจะสร้างฐานเจดีย์ให้มั่นคงเสียก่อน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถานศึกษาได้มีกำแพงกั้นระหว่างนักศึกษากับวิชาเรียน เพราะไม่ได้สัมผัสกับชีวิต ถ้าเราสามารถเปิดกำแพงตรงนั้นก็จะทำให้เกิดพลัง เกิดจิตสำนึก เกิดการพัฒนาที่แท้จริง แล้วประเทศไทยจะไปรอด อยู่กับชุมชนไปได้อีกนาน ท้ายที่สุดผลการเรียนรู้นั้นก็กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในตัวบุคคล ที่ไม่ใช่การเคารพแต่ตำรา

เชื่อว่าคนก็มีเกียรติ ฉะนั้นต้องให้คุณค่ากับชีวิต ความรู้ที่มาจากประสบการณ์ ความดีงามของตัวมนุษย์ และสิ่งที่เรียนรู้จากชุมชนก็มีค่าจากตัวคนเช่นกัน ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการทางศีลธรรม เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม อีกทั้งสถาบันการศึกษาเป็นผู้ให้ความรู้ด้านวิชาการ สร้างความสามารถในการจัดการ ส่วนชาวบ้านเป็นตัวแสดง และชุมชนเป็นตัวสนับสนุน เพื่อจะได้เปิดพื้นที่ทางสังคมและปัญญาอย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตาม เมื่อพื้นที่ในทุกจังหวัดมีอย่างน้อย 1 มหาวิทยาลัย มาทำงานร่วมกันอย่างถูกต้อง ฐานของประเทศไทยก็จะแข็งแรง รองรับประเทศทั้งหมดให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สร้างโดย: 
ครูพวงเพชร สิมทอง
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1306808416&grpid=&catid=19&subcatid=1903

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์