ประกวดพูด "นักการเมืองกับเรื่องทุจริต"ชิงเงิน 35,000 บาท นาทีละ 7,000 บาท

รูปภาพของ puangpet

ประกวดพูด "นักการเมืองกับเรื่องทุจริต"ชิงเงิน 35,000 บาท นาทีละ 7,000 บาท
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16:43:53 น.

วันนี้  สำนักงาน ป.ป.ช.  ได้ออกประกาศ  เรื่อง การประกวดการพูด ประจาปี 2554

 

ประกาศระบุว่า ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะจัดกิจกรรมประกวดการพูด ของนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงผลเสียหาย ภัยร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริต กล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม มีค่านิยมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต ผลงานที่ชนะการประกวด สำนักงาน ป.ป.ช. จะนำออกเผยแพร่ต่อไป การประกวดการพูด ประจำปี 2554 กำหนดจัดประกวด เป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวดการพูด
1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสังกัด ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนของสถานศึกษาส่งเข้าประกวดการพูด สถานศึกษาละ 1 คน
1.2 นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดการพูด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ 1 - 3 และรางวัลชมเชย จากการประกวดการพูดของสานักงาน ป.ป.ช. มาก่อน
2. ข้อกำหนดในการประกวดการพูด
2.1 การตัดสินให้ถือคำตัดสินของคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดการพูดประจำปี 2554 เป็นที่ยุติ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หรือทั้งหมดก็ได้ ในกรณีที่เห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสม
2.2 ผลงานที่ผู้เข้าประกวดการพูด นำเสนอ ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่จะนาไปดาเนินการในรูปแบบใดก็ได้
3. ขั้นตอนการรับสมัคร
3.1 กำหนดวันรับสมัคร
สถานศึกษาที่สนใจส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าประกวดการพูด สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 โดยกรอกใบสมัครการประกวดการพูด ประจำปี 255 4 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2280 0141 หรือส่งทางไปรษณีย์ ไปยัง สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม และการพัฒนาเครือข่าย  สำนักงาน ป.ป.ช. ถนน นนทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่กำหนดโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

3.2 การตรวจสอบการรับสมัคร สามารถตรวจสอบการรับใบสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร ได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0 2280 0140 หรือ 0 2280 0141
3.3 การตอบรับการสมัคร
สำนักงาน ป.ป.ช. จะมีหนังสือตอบรับการสมัครเข้าร่วมการประกวดพร้อมทั้งแจ้งกำหนดการ วัน เวลา และแผนที่สถานที่จัดประกวดอีกครั้งหนึ่ง
4. หัวข้อที่ใช้ในการประกวดการพูด
รอบคัดเลือก ให้ผู้เข้าประกวดการพูด ประจาปี 2554 นำเสนอการพูดในหัวข้อ “นักการเมืองกับเรื่องทุจริต” โดยใช้เวลาในการพูด 5 นา ที
5. วัน เวลา สถานที่ การประกวดการพูด
รอบคัดเลือก กำหนดจัดประกวดการพูด ใน ช่วง เดือน สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. หรือ เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร โดยจะแจ้งวัน เวลา ให้ทราบ พร้อมหนังสือตอบรับการสมัคร ตามข้อ 3.3
6. กิจกรรมเก็บตัวและการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
6.1 กำหนดจัดกิจกรรมเก็บตัวและการประกวดการพูด รอบชิงชนะเลิศ ในช่วงเดือนกันยายน 2554 โดยใช้เวลาทั้งสิ้น จำนวน 3 วัน
6.2 ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ชนะการประกวดรอบคัดเลือก และครู อาจารย์ สถานศึกษาละ 1 ท่าน
6.3 สถานที่และหัวข้อการประกวดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
7. รางวัลสำหรับการประกวดการพูด
7.1 รอบคัดเลือก
คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดการพูด ประจาปี 2554 จะพิจารณา
ผู้ผ่านเข้ารอบ ไม่เกิน 20 คน ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรางวัลละ 5, 000 บาท และร่วมกิจกรรมเก็บตัวก่อนประกวด รอบชิงชนะเลิศ
7.2 รอบชิงชนะเลิศ
ผู้ชนะการประกวดการพูด ประจำปี 2554 จะได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 35,000 บาท และโรงเรียนจะได้รับโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช.
รางวัลที่ 2 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช.เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทและโรงเรียนจะได้รับโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช.

รางวัลที่ 3 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่เกียรติยศของสานักงาน ป.ป.ช. เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท และโรงเรียนจะได้รับโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช.
รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 15,000 บาท และโรงเรียนจะได้รับโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดการพูดทุกคน เพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบเกียรติบัตรให้ทุกสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการพูด ประจำปี 2554 พร้อมภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม

8. การติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย สานักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 0140 หรือ 0 2280 0141 ในวัน เวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://www.nacc.go.th ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 นายอภินันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (นายอภินันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
....................................
กติกาและหลักเกณฑ์การตัดสิน การประกวดการพูด ประจาปี 2554 (รอบคัดเลือก)
1. หลักฐานการแสดงตน
ให้นักเรียน นักศึกษา เตรียมหลักฐานการแสดงตน เช่น บัตรประจาตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อเป็นการแสดงตัวก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด การพูด
2. กติกาในการประกวดการพูด
2.1 ผู้เข้าร่วมประกวดการพูด ต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา
2.2 ผู้เข้าร่วมประกวดการพูด ในรอบคัดเลือกทุกคนนาเสนอการพูดในหัวข้อ “นักการเมืองกับเรื่องทุจริต”
2.3 เวลาที่ใช้ในการประกวดการพูด 5 นาที จะเริ่มจับเวลาตั้งแต่แจ้งชื่อ สกุลโรงเรียน และจังหวัด ก่อนเข้าเนื้อหาที่จะพูด
2.4 จะมีสัญญาณไฟเหลืองกระพริบเตือนก่อนหมดเวลา 1 นาที สัญญาณไฟแดงเมื่อหมดเวลา และจะกดไฟแดงค้างไว้จนกว่าจะพูดจบ ซึ่งสัญญาณไฟดังกล่าวจะติดตั้งไว้บนโพเดี้ยมใสที่ใช้ในการประกวด
2.5 ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องอยู่ในสถานที่จัดการประกวดจนกว่าการประกวดจะเสร็จสิ้น เพื่อถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และสานักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่งภาพดังกล่าวให้แก่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
3 การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.1 โครงเรื่อง และเนื้อหา 25 คะแนน 3.2 วาทศิลป์ (ศิลปะการพูด) 25 คะแนน 3.3 ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 3.4 อักขระและน้าเสียง 15 คะแนน 3.5 บุคลิกภาพ 10 คะแนน 3.6 การรักษาเวลา 5 คะแนน

หมายเหตุ
1. โครงเรื่อง และเนื้อหา จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ความถูกต้องในเชิงเหตุและผลระหว่างเนื้อหาที่พูดกับหัวข้อที่กาหนดไว้ รวมทั้งสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน
2. วาทศิลป์ จะพิจารณาว่าผู้พูดสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ รวมทั้งการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับเรื่องที่พูดเพียงใด มีความสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามกับผู้พูด
3. ความคิดสร้างสรรค์ จะพิจารณาว่าผู้พูดสามารถนาเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพียงใด
4. อักขระและน้าเสียง จะพิจารณาการออกเสียงว่าชัดเจน ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงความเหมาะสมของน้าเสียง
5. บุคลิกภาพ จะพิจารณาลักษณะท่าทางการพูด และการวางตนที่เหมาะสม
6. การรักษาเวลา ถ้าน้อยหรือมากเกินไป จะมีผลต่อคะแนนเวลา โดยในการประกวดจะมีเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ให้คะแนนการรักษาเวลาตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดการพูด ประจาปี 2554 กาหนดไว้

สร้างโดย: 
ครูพวงเพชร สิมทอง
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1305711963&grpid=&catid=19&subcatid=1903

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์