หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก

รูปภาพของ kls23152

พุทธประวัติ  พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก-ให้นักเรียนย่อเรื่องพุทธประวัติ ,พระสาวก, พุทธสาริกา,ชาวพุทธตัวอย่างละชาดกให้พิมพ์เรื่องย่ออย่างน้อย 30 บรรทัศ
. พุทธประวัติ
.  ผจญมาร
  เมื่อพระมหาสัตว์  ทรงรับหญ้ากุสะ ๘กำจากพราหมณ์ชื่อโสตถิยะแล้ว  ทรงนำไปปูลาดเป็นอาสนะที่โคนต้น อัสสัตถะ(ต่อมาเรียกต้นพระศรีมหาโพธิ์) ประทับนั่งผินพระพักตร์ไปทางแม่น้ำเนรัญชรา ทรงตั้งสัตยาธิฐานว่า ตราบใดที่ยังไม่บรรลุด้วยความพยายามของบุรุษ  ด้วยเรี่ยวแรงองบุรุษ  แม้ว่าเลือดและเนื้อจะเหือดหายไป เหลือแต่หนังและกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะนี้พญามารร้องบอกให้พระองค์เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะว่า บัลลังนี้เป็นของข้า ท่านจงลุกขึ้นเดียวนี้
. การตรัสรู้  เมื่อทรงผนวชแล้ว  พระสิทธัตถโคตมะ  ได้ศึกษาค้นคว้าทางทุกข์อยู่เป็นเวลา ๖ ปี พระองค์ทรงทำอะไรบ้าง จะขอสรุปเป็นขั้นตอนตามระดับดังนี้ ขั้นที่ ๑ ทรงฝึกปฏิบัติโยคะ  ในแคว้นมคธ  สมัยนั้นมีอาจารย์ผู้มีชื่อเสียอยู่ ๒ ท่านที่สอนวิธีฝึกปฏิบัติโยคะ คือ อาฬารดาบส  กาลามโคตรกับ อุททกดาบส  รามบุตร พระเจ้าสิทธถโคตรมะ ทรงไปขอศึกษาและปฏิบัติอยู่กับอาจารย์ทั้งสอบจนจบความรู้ของท่าน โดยได้สำเร็จฌานสมาบัติ ๗  ขั้นตอนจากอาฬารดาบส  และได้ฌานสมาบัติขั้นที่ ๘  จากอุททกดาบส
ขั้นที่ ๒ ทรงบำเพ็ญตบะ  บำเพ็ญตบะ คือ การทรมานตนเองให้ลำบาก ตามวิธีทรมานตนเองแบบต่างๆ พระองค์ทรงทรมานตนอย่างอุกฤษฏ์ปานฉะนี้ ก็ยังไม่พบทางแห่งความพ้นทุกข์ จึงหันมาเริ่มขั้นตอนที่    อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของตปวิธี  ขั้นที่ ๓ ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา 
ทุกกรกิริยาแปลว่า การกระทำที่ทำได้ยากยิ่งด้วยวิธีการทรมานตนต่างๆ ทรงกระทำเป็น ๓ ขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้  .กัดฟัน  .กลั้นลมหายใจ  . อดอาหาร ๔. ทรงบำเบ็ญเพียรทางจิต
.๓ การสั่งสอน  หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาสัตวโลกที่จะพึงสั่งสอน  พระองค์เสด็จไปตรัสรู้สอน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ว่าด้วยอริยสัจ ๔ ประการ แก่ปัญจวัคคีย์โกณฑัญญะหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้ ดวงตาเห็นธรรมทันทีที่ฟังพระธรรมเทศนาจบ  ได้ทูลขอบวชพระองค์ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีอุปสมบทที่เรียกว่า เอหิภิขุ(แปลว่า  เธอจงเป็นภิกษุเถิด) นับเป็นพระสงฆ์สาวกรูปแรกของพระพุทธองค์
. ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
.๑ พระสารีบุตร 
        . ประวัติ  พระสารีบุตร เป็นชาเมืองนาลันทา  กรุงราชคฤห์โดยกำเนิด  บิดาของท่านมีนามว่า วังคันตพราหมณ์ และมารดานามว่า นางสารีรพราหมณี ท่านมีนามเดิมว่า อุปติสสะ
. คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง
      
.๑ เป็นผู้มีปัญญาหลักแหลม
พระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาหลักแหลม สามารถแสดงธรรมหักล้างความคิดเห็นผิด และทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจได้แจ่มแจ้ง
     
.๒ มีการกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นเลิศ  ท่านถือว่าพระอัสสชิเ)นอาจารย์รูปแรกที่นำท่านเข้ามาสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนา
     
.๓ เป็นผู้มั่นคงและปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนา  พระสารีบุตรปรารถนาอยากให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นาน  อำนวยประโยชน์แก่มหาชนอย่างกว้างขวาง
.๒ พระโมคคัลลานะ
    
. ประวัติ
  พระโมคคัลลานะ มีนามเดิมว่า โกลิตะเป็นบุตรพราหมณ์หัวหน้าหมู่บ้านโกลิตความ  ซึ่งอยูใกล้กับหมู่บ้านอุปติสสคาม  ท่านมีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวด้วยกัน  ชื่อ อุปติสสะ
    
.คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง   คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างของพระโมคคัลลานะ  มีดังนี้
          
.๑ เป็นผู้มีความอดทนยิ่ง เมื่อบวชแล้ว  พระโมคคัลลานะไปปฏิบัติธรรมอยู่ ณ กัลลวาลมุตตคาม  พยายามเพื่อบรรลุผลที่ต้องการ
          
.๒ เป็นผู้ถนอมตนยิ่ง  พระโมคคัลลานะเป็นพระเถระมีอิทธิฤทธิ์  บางครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงมีพุทธบัญชาให้พระโมคัลลานะใช้พระโมคคัลลานะใช้อิทธิฤทธิ์ปราบผู้ควรปราบเพื่อให้เขาหาพยศแล้วนำเข้าหาพระธรรม
          
.๓ มีความใฝ่รู้อย่างยิ่ง  คุณธรรมข้อนี้ปรากฏตั้งแต่สมัยยังเป็นฆราวาส
. นางขุชชุตตรา
    
. ประวัติ
นางขุชนุชตรา เป็นธิดาของนางนมในบ้านของโฆสกเศรษฐี  เมืองโกสมพีนางได้ชื่อว่า ขุชนุชตรา เพราะเป็นหญิงค่อม  ชื่อของนางแปลเต็มว่า อุตราผู้ค่อม    
     
. คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

           
.๑ เป็นผู้ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ  จากประวัติจะเห็นว่านางขุชนุชตราเป็นสาวใช้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเบื้องต้น
            
.๒ เอาใจใส่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  หลังจากนางบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนางก็ได้แสดงธรรมให้เจ้านายคือนางสามาวดีฟัง
.๔ พระเจ้าพิมพิสาร
    
. พระราชประวัติ
 
พระเจ้าพิมพิสาร  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งคมธรัฐ มีบทบาทเกี่ยวของกับพุทธประวัตินับตั้งแต่ตอนที่พระองค์เสด็จออกผนวช แล้วเสด็จมายังแคว้นมคธ  ไปประทับอยู่ที่ปัณฑวบรรพต
     
. คุณธรรมที่ควรเป็นแบบอย่าง
            
.๑ เป็นพ่อที่ดี  พระเจ้าพิมพิสารมีความรักอชาตศัตรูผู้เป็นพระราชโอรสอย่างแท้จริง
             
.๒ ทรงมั่นคงในพระรัตนตรัย  พระองค์ทรงรับเอาพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฎิบัติของพระองค์เองและประชาชนชาวเมืองราชคฤห์  สร้างวัดถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นวัดแห่งแรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  ทรงมั่นคงในพระศาสนายิ่งนัก
            
.๓ ทรงเป็นผู้นำที่ดี เมื่อก่อนพระเจ้าพิมพิสารทรงเลื่อมใสในชฎิล ๓ พี่น้องก็นำประชาชนไปฟังคำชี้แนะเป็นประจำ ครั้นมาเป็นสาวกของพระพุทธองค์แล้ว
. ศาสนิกชนตัวอย่าง
     
.๑ พระมหาธรรมราชาลิไทย
              
.พระประวัติ  พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) ทรงเป็นพระราชโอรสในพระยาเลอไทย  พระมหากษัตริย์องค์ที่    แห่งกรุงสุโขทัย
               
. คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง
                           .  ทรงมีความกตัญญูอย่ายิ่ง พระมหาธรรมราชาชาลิไทย  ทรงมีความรักและกตัญญูต่อพระราชมารดาของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
                           
.๒ ทรงมีความสามารถในการถ่ายทอดนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  เนื้อหาของไตรภูมิพระร่วง  กล่าวถึงเรื่องศีลธรรม  จริยธรรม  เรื่องนรก  สวรรค์  เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้
                         
.๓ ทรงมีความคิดริเริ่มเป็นยอด วิเคราะห์ได้จากการที่ทรงบรรยายธรรมในไตรภูมิพระร่วง จะเห็นว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยมิเพียงแต่ คัดลอก  ความคิดจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกกถา  ฎีกา  เท่านั้น
.๒ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า   กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
        
. พระประวัติ   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า   กรมพระยาวชิรญาณวโรรส    มีนามเดิมว่า พระองค์เจ้ามนุษยมนาคมานพ ประสูติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน  .. ๒๔o๒ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจ้าอยู่หัว  และเจ้าจอมมารดาแพ
        
.คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง  คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า   กรมพระยาวชิรญาณวโรรส    กรมยาวชิรญาณวโรรส  มีดังนี้
              
.๑ ทรงมีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา  ดังจะเห็นว่าสมัยยังทรงพระเยาว์  พยายามเอาแบบอย่างที่ดีจากที่พระองค์ประทับใจ  เช่น  พระยาปริยัติธรรมธาดา
              
.  ทรงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเลิศ  พระองศ์ทรงเป็น เจ้านาย  มาผนวชเป็นถึงพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
             
.๓ ทรงมีหิริโอตตัปปะเป็นเลิศ  สมัยยังเป็นหนุ่ม  เบื้องแรกทรงมีค่านิยมแบบฝรั่งใช่ของแพง  ยี่ห้อ  ทรงใช่จ่ายสุลุ่ยสุร่าย  ไม่รู้จักประหยัด
              
.๔ ทรงมีความคิกริเริ่ม  ทรงเห็นบทสวดมนต์นมัสการพระรัตนตรัยแบบเก่า  (สัมพุทเธ)  มีคติไปทางมหายานมากจึงทรงนิพนธ์  นมการสิทธิคาถา  (โย  จักขุมา) แทนเป็นความคิดริเริ่มที่เป็นแบบอย่างในการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
                
.  ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  เนื่องจากทรงเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาพระองค์จึงทรงมีวิธีคิดที่ยาบคาย (โยนิโสมนสิการ) อย่างครบวงจรคือ  คิดถูกวิธี  คิดมีระเบียบ  คิดเป็นเหตุเป็นผล  คือ  สร้างสรรค์
. ชาดก
ชาดก  คือเรื่องราวของพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี  เพื่อจะไปเสวยชาติเป็นพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้อยู่ในสุสุตตันตปิฏก  ขุททกนิกาย  มีทั้งหมด
  ๕๔๗  เรื่องในที่นี้จะกล่าวถึง  เรื่อง  มิตตวินทุกชาดก  และราโชวาทชาดก  ดังนี้
.๑ มิตตวินทุกชาดก   ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล  มีภิกษุว่ายากอยู่รูปหนึ่ง  พระเจ้าจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาเป็นชาดก   เรื่อง  มิตตวินทุกชาดก    มีความหมายว่า  มิตตวินทุกะ  เป็นบุตรชายในตระกูลพ่อค้า  มีพื้นฐานนิสัยเป็นคนโลภ  ครั้งหนึ่งมีคนชักชวนให้มิตตวินทุกะไปแสวงโชคโดยนั่งเรือสำเภาไปชายหนุ่มอยากไปยิ่งนัก  ด้วยความโลภหวังว่าจะได้เงินทองกลับมามากมาย
.๒ ราโชวาทชาดก  ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ขณะพระพุทธองค์เสด็จประทับในพระวิหารเชตะวัน  ทรงมีพระประสงค์จะแสดงธรรมแก่กษัตริย์เจ้านครทั้งหลาย  จึงปรารภว่า  แม้กษัตริย์ในอดีดทั้งหลายทรงสดับวาจาของบัณฑิตแล้ว ก็ทรงครองราชย์สมบัติโดยธรรมทรงบำเพ็ญทางสวรรค์ผ่านไปให้บรบูรณ์  บัดนี้เมื่อมีพระราชามาทูลอาราธนา  เราจึงแสดงธรรมแก่ราชาจึงตรัสเล่า  ราโชวาทชาดกความว่า   ในอดีตกาล  ครั้งพระราชาพรหมทีตครองราชสมบัติในนครพาราณสี  พระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพราหมณ์  เจริญวัยเติบโตใหญ่ได้เล่าเรียนจบศิลปศาสตร์  แล้วบรรพชาเป็นฦๅษีอบรมอภิญญาสมาบัติให้เกิดมาอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์เป็นที่สำราญ  มีรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหาร
      
คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง
มิตตวินทุกชาดก     คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง โลภมากลาบหาย
ราโชวาทชาดก 
  คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง  ไม่ให้มีความโลภ  
 
   

ไม่เห็นมีเลย Frown

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์