Photos

 

Homeผู้จัดทำเฉลิมพระเกียรติความเป็นมามหาเวสสันดรชาดกบทส่งท้ายPhotosLinks

    ภาพถ่ายที่นำมาเสนอต่อไปนี้ แบ่งป็น 2 ส่วน

    1. เป็นภาพการจัดเทศน์มหาชาติของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นับต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2545-2548 รวม 4 ครั้ง นับเป็นการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีโอกาศน้อยมาก ที่นักเรียนจะได้ฟังเทศน์มหาชาติ
    2. เป็นภาที่ได้ไปค้นคว้ามาเกี่ยวกับเทศน์มหาชาติ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับครู และนักเรียนต่อไป

(อยู่ระหว่างการจัดทำ)

Content

Content

Content

 


www.thaigoodview.com

คุณเข้ามาใช้งานอันดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright (c) 2005 บ้านไทยกู๊ดวิว www.thaigoodview.com. All rights reserved.