วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา-ศาสนพิธี

HomeวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวิธีปฏิบัติตนและพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนพิธีAbout Myself

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี

 loading picture

           วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญๆ ทางพระพุทธศาสนาขึ้นในสมัยพุทธกาล โดยที่พุทธศาสนิกชนจะยึดถือเอาวันเหล่านั้นเป็นวันที่ควรระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเป็นพิเศษ พุทธศาสนิกชนนิยมประกอบพิธีเพื่อเป็นการบูชาและประพฤติให้ถูกต้องในแต่ละวันสำคัญ

           การจัดทำเนื้อหาเรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา-ศาสนพิธี เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

  • สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน  และคณะ.  2546. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  กรุงเทพมหานคร บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว).
  • www.thaigoodview.net
  • http://www1.mod.go.th/heritage/religion/daytime/index1.htm

 

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.