แบบทดสอบหลังเรียน

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกโปรแกรมกราฟิกวาดภาพโปรแกรมกราฟิกนำเสนอเทคนิคการสร้างภาพกราฟิกการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก ข้อควรคำนึงการจัดเก็บแฟ้มแบบทดสอบหลังเรียน

bar_green.gif

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. โปรแกรมสำหรับงานกราฟิกมีกี่ประเภท

  ก.  1 ประเภท
  ข.  2 ประเภท
  ค.  3 ประเภท
  ง.  4  ประเภท
2. โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ เป็นงานกราฟิกประเภทใด
  ก.  กราฟิกวาดภาพ
  ข.  กราฟิก 2 มิติ
  ค.  กราฟิกการนำเสนอ
  ง.  กราฟิก 3 มิติ
3. งานออกแบบแปลนตึก เป็นงานกราฟิกในโปรแกรมใด

  ก. โปรแกรมช่วยออกแบบ 
  ข.  โปรแกรมสร้างภาพและตกแต่ง
  ค.  โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ
  ง.  โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ

4. การสร้างแผนที่อากาศหรือการสร้างภาพนามธรรมิ เป็นงานในโปรแกรมใด

  ก. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 
  ข.  โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ
  ค.  โปรแกรมช่วยออกแบบ
  ง.  โปรแกรมกราฟิกนำเสนอ

5. โปรแกรมสร้างและตกแต่งภาพ ถือเป็นงานกราฟิกประเภทใด

  ก.  งานกราฟิกนำเสนอ
  ข.  งานกราฟิกวาดภาพ
  ค.  งานกราฟิก 3 มิติ
  ง.  งานกราฟิกภาพเคลื่อนไหว

6. ข้อใดคือเทคนิคการสร้างภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์

  ก.  กราฟิกแบบบิตแม็ป ,กราฟิกแรสเตอร์
  ข.  กราฟิกแบบบิตแม็ป , กราฟิกแบบเวคเตอร์
  ค.  กราฟิกเส้นสมมติ , กราฟิกเชิงวัตถุ
  ง.  กราฟิกแบบบิตแม็ป , กราฟิกเชิงวัตถุ

7. เทคนิคกราฟิกแบบบิตแม็ป เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร

  ก.  โปรแกรมระบายสี (Paint program)
  ข.  โปรแกรมอะโดบี โฟโต้ช้อป (photoshop)
  ค.  โปรแกรมคอเรลดรอว์ (Corel draw)
  ง.  โปรแกรมเวิร์ด (Word)

8. จำนวนของจุดที่แสดงบนจอภาพ ในแนวตั้งและแนวนอน แต่ละจุดเรียกว่าอะไร

  ก.  mode
  ข.  pixel
  ค.  screen
  ง.  moniter

9. ข้อดีของกราฟิกแบบบิตแม็ป คือข้อใด

  ก.  สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ
  ข.  การประมวลผลภาพบางอย่างมีข้อจำกัด
  ค.  สามารถตกแต่งภาพได้
  ง.  ออกแบบได้อย่างรวดเร็ว

10. ข้อใดคือข้อเสียของกราฟิกแบบเวคเตอร์

  1. จัดเก็บในรูปแบบสูตรของเส้น
  2. ใช้เนื้อที่จัดเก็บน้อย
  3. เปลี่ยนแปลงขนาดของภาพไม่ได้
  4. ไม่สามารถเก็บรายละเอียดของสีต่าง ๆ ได้

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 4