ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนข้อมูลสถิติการวัดค่ากลางของข้อมูลมัธยฐานฐานนิยม

 

 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1.2 
สมบัติ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม 

 

  1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Arithmetic mean)
        
ใช้สัญลักษณ์ คือ  

1.1 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่

ให้  x1 , x2 , x3 , …,  xN  เป็นข้อมูล  N  ค่า

ตัวอย่าง   จากการสอบถามอายุของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้  14 , 16 , 14 , 17 , 16 , 14 , 18 , 17

  1) จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุนักเรียนกลุ่มนี้

  2) ถ้ามีนักเรียนมาเพิ่มอีก 1 คน และมีอายุเป็น 17 ปี  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นเท่าใด

  3) เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุนักเรียนกลุ่มนี้เป็นเท่าใด

1) วิธีทำ     

      ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนกลุ่มนี้ คือ 15.75 ปี

2) วิธีทำ
    
เดิมมีนักเรียน 8 คน แต่มีนักเรียนเพิ่มใหม่อีก 1 คน รวมมีนักเรียน 9 คน

       ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  คือ  15.89 ปี

3) วิธีทำ   
      
เมื่อ 3 ปีที่แล้ว    11   13   11   14   13   11   15   14
     
อายุปัจจุบัน       14   16   14   17   16   14   18   17


เมื่อ 3 ปีที่แล้ว  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุของนักเรียนกลุ่มนี้  คือ  12.75  ปี

                                         

จัดทำโดยอาจารย์พิสมร สุทธิกลัด
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Copyright(c)2004 Mrs.pisamorn suthiglud .All right reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.