ศิลป์ - ภาษา
Homeผู้จัดทำแผนไหนดี?
วิทย์ - คณิต 
ศิลป์ - คำนวณ 
ศิลป์ - ภาษา 
ศิลป์ -  สังคม 

      แผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส/เยอรมัน (ศิลป์ - ภาษา)
       ควรมีพื้นความรู้ที่ดีในวิชาภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคม  อุปนิสัยเป็นคนรักการอ่าน  ชอบการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น  มีความคล่อง
ตัว  ในการเขียนหรือพูดโต้ตอบ  กล้าแสดงออก ถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึกได้ดี  สนใจศึกษาต่อสาขามนุษยศาสตร์  ศิลปศาสตร์  
อักษรศาสตร์  โบราณคดี  บรรณารักษ์ศาสตร์  สารนิเทศน์  นิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์ - สื่อสารมวลชน  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (ด้านภาษา - สังคม)  เป็นต้น

จัดทำโดยอาจารย์จุฑารส  ตันวงศ์วาล
โรงเรียนศึกษานารี 176  ถ.ประชาธิปก เขตธนบุรี กทม.10600
Copyright(C) 2004 Mrs. Jutharot  Tonwongwan. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved..