community

Home 
our  story 
มนุษย์ 
นิวเคลียร์ 
ทรัพยากร 
ระบบนิเวศน์ 
Contact me 

 

สิ่ ง มี ชี วิ ต

269x194.gif

 

 นุษย์กับสิ่งแวดล้อม

              เรื่อง  เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนั้น ก็ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆ เพราะพวกเราทุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง     ซึ่งก็มีเรื่องต่างๆที่น่ารู้น่าสนใจมากมาย    และที่สำคัญ  ยังมีอยู่ในบทเรียนของใครหลายๆ คนด้วยใช่ม้า.....  ( เพราะเราก็เคยเรียนมาเหมือนกัน )    ซึ่งสิ่งเหล่านี้( ที่พวกเราบอกไว้ในนี้ )  พวกเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ( จริงๆ นะ )  ต่อผู้ที่ต้องการหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิต  โดย เนื้อหาที่พวกเราจัดทำขึ้นก็ได้รับการอำนวยความสะดวกมาจาก อาจารย์ จำเริญ   บุญยืน   อาจารย์ประจำหมวดวิชา วิทยาศาสตร์  ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยของพวกเรานี่เอง    พวกเราก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไว้ด้วยนะคะ   นอกจากนี้  เรายังได้  ไปรวมรวบเนื้อ ข้อมูลต่างๆ นี้ มาจาก หนังสือ  ว441  วิชา  ชีววิทยา   โดยผู้จัดทำก็หวังว่า    ผู้ที่เข้ามาชมจะได้รับประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อย   แต่เนื่องจาก เรา   2  คน ( ผู้จัดทำ )    ก็เพิ่งหัดเขียน web เป็นครั้งแรก   ซึ่งก็อาจจะมีข้อผิดพลาด มากไปบ้าง   ก็ขอให้ผู้ที่เข้ามาชมโปรดให้อภัยเราด้วย  และสุดท้ายนี้  เราก็ต้องขอขอบคุณ อาจารย์พูนศักดิ์   สักกทัตติยกุล   ที่ช่วยสอนให้พวกเราเขียน web ขอพระคุณมาก.........มากนะคะ

 

 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

สถานะของสิ่งมีชีวิต

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

การกินอาหาร

ทรัพยากรธรรมชาต

สารอาหาร

อินทรียสาร

 โรคอ้วน

น้ำ

ระบบนิเวศน

ป่าไม

สายใยอาหาร 

อากาศ

การถ่ายทอดพลังงาน

การหมุนเวียนของสาร


  จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

 Copyright(c) 2002 Miss Wirasa Chaileamwong and Miss Sureeporn Bumroongeiampanya. All rights reserved.