ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย เดือนตุลาคม ปี 2541

82.ถ้าโรงเรียนต้องการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย คำขวัญในข้อใดเหมาะสมที่สุด

  ก.สวมหมวกนิรภัย  ปลอดภัย  ไม่เสียเวลา
ข.หยิบหมวกสวมใส่  ไม่เปลืองเวลา  รักษาชีวิต
  ค.หินปะทะกับหัว  มีหมวกไม่ต้องกลัว  หัวหรือจะสู้หิน
 
ง.หมวกนิรภัย  แสดงการมีวินัย  ได้คุณค่าต่อชีวิต 

                                                                                                   

ไปข้อ 83.จาก100 ข้อ

                                                                                                                             ชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล