ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย เดือนตุลาคม ปี 2541

81.ประโยคใดวางส่วนขยายถูกต้อง

  ก.ห้ามเด็ดขาดนั่งหลังคารถไฟ
ข.การอ่านเป็นปุ๋ยอย่างดีที่บำรุงสมองเด็ก
  ค.ครูเป็นทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมการศึกษาที่สำคัญ
 
ง.เขาเริ่มพัฒนาอย่างเร่งรีบเรื่องสาธารณูปโภคในหมู่บ้าน 

                                                                                                   

ไปข้อ 82.จาก100 ข้อ

                                                                                                                                ชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล