ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย เดือนตุลาคม ปี 2541

61.ข้อใดใช้"ซึ่ง"ได้ถูกต้อง

  ก.นมชนิดพร่องมันเนยไม่เหมาะกับเด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต
ข.ผู้ประสงค์จะเข้าอบรมโปรดแจ้งความจำนงล่วงหน้าซึ่งรายละเอียดการฝึกปฏิบัตินั้น  จะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ค.ราคาข้าวของชาวนาไทยตกต่ำทุกปีซึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนต่างก็เคยประสบปัญหานี้มาแล้วทั้งสิ้น
 
ง.เด็กสมัยนี้มีพัฒนาซึ่งเร็วกว่าสมัยก่อนมากไม่ว่าจะเป็นการรับรู้หรือการแสดงออกทางความคิด 

                                                                                                   

ไปข้อ 62.จาก80 ข้อ

                                                                                                                          ชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล