ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย เดือนตุลาคม ปี 2541

42.ข้อใดไม่ใช้โครงสร้างภาษาต่างประเทศ

  ก.เรื่องนี้ง่ายต่อการเข้าใจ
ข.งานเขียนของเขาเป็นที่สนใจของคนหมู่มาก
 
ค.แม่มีลูกถึง 7 คนต้องรู้จักวิธีบริหารเงิน 
 
ง.
ทุกสิ่งทุกอย่างจบลงด้วยความตายของตัวเอก

                                                                                                   

ไปข้อ 43.จาก60 ข้อ

                                                                                                                               ชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล