ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย เดือนตุลาคม ปี 2541

41.ข้อใดเป็นคำยืมทุกคำ

  ก.จงกรม  จงอาง  จรณะ
ข.ดรุณ  ตรุษ  ตฤณ
 
ค.ทำเล  ทำลาย  ทำเนา  
 
ง.ไต่คู้  ไต้ฝุ่น  ไตรเพท

                                                                                                   

ไปข้อ 42.จาก60 ข้อ

                                                                                                                              ชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล