ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย เดือนตุลาคม ปี 2541

ให้ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 21.- 22.

                                         "ยามมืดใช่มืดแท้          ทุกสถาน

                                   ดูสิเมื่อรัตติกาล                   หม่นเศร้า        

                                  ดาวศุกร์กลับชัชวาล              สุกสว่าง

                                   แม้นบ่มีจันทร์เจ้า                 ใช้ว้างหวาดหวิว"

21.ข้อใดมิใช่ลักษณะเด่นของคำประพันธ์ข้างต้น

ก. การซ้ำคำ
ข.การหลากคำ
ค.สัมผัสใน
ง.
การใช้อติพจน์

                                                                                                   

ไปข้อ 22.จาก40 ข้อ

                                                                                                                              ชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล