ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย เดือนตุลาคม ปี 2541

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 2.- 3.

                              ก.แลล้วนจะน่าสยดสยอน       ข.พวกพลทุกคนทุกคนคำแหง       ค.พร้อมเพื่อผจญสงคราม  

                              ง.เสือสิงห์วิ่งหลาม              จ.หาญเหิมฤทธิแรง                    ฉ.พาหนคำรนคำราม

2.ข้อความข้างต้นสามารถลำดับตามข้อใดได้ถูกต้อง

ก. ก. ข. ค. ง. จ. ฉ.
ข.ข. จ. ค. ฉ. ง. ก.
ค.ค. ง. ข. จ. ฉ. ก.
ง.ฉ. ค. ง. จ. ข. ก.                                                                                                                      

                                                                                                   

ไปข้อ 3 .จาก20 ข้อ

                                                                                                                              ชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล