ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาไทย เดือนตุลาคม ปี 2541

1."ความรักนั้นต้องอาศัยการปลูกต้นรัก รดน้ำพรวนดินอย่างดีเพื่อสร้างชีวิตครอบครัว(1)/การครองคู่ในสภาพสังคม ปัจจุบันไม่ใช่ เรื่องง่ายที่จะเข้าใจกันตลอดไป(2)/การอยู่ร่วมกันของคนสองคนที่แตกต่างกันด้านความคิด ต้องอาศัยการรู้จักให้อภัยกัน(3)/ คู่สามีภรรยา  จึงจะอยู่ร่วมกันได้ตลอดลอดฝั่ง(4)"

ข้อความเริ่มต้นประโยคใดเป็นประโยคสำคัญ

ก. ประโยคที่(1)
ข.ประโยคที่(2)
ค.ประโยคที่(3)
ง.ประโยคที่(4)                                                                                                                      

                                                                                                   

ไปข้อ 2 .จาก20 ข้อ

                                                                                                                              ชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กุล 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา