ข้อที่ 26

 

 

26. " พวกเราทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงาน  เพราะถ้าไม่ประหยัดแล้ว  ในที่สุดเราก็จะไม่มีพลังงานใช้  กิจการแทบทุกอย่าง
       ในบ้านเมืองก็ชะงักงันไปหมด  ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นทั่วไปทุกระดับของสังคม"
       ข้อความข้างต้นผู้เขียนใช้กลวิธีใดในการโน้มน้าวใจ

ก. การแสดงให้ประจักษ์ถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกัน
ข. การแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย
ค. การเร้าใจให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า
ง. การแสดงให้ประจักษ์ถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้โน้มน้าวใจ

   

  โดย ณัฐกานต์  ตะวันแสงอร่าม

  จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com