ข้อที่ 1

 

 

1. ประโยคใดมีคำสะกดถูกทุกค

ก. เรามีโครงการณ์สัมมนาบุคลากร
ข. งานศิลปเป็นงานสร้างสรรค์ที่ละเอียดลออ
ค. พระราชสาสน์คือพระราชหัตถเลขาที่ใช้ภาษาสละสลวย
ง. คำอารัมภบทนี้ใช้คำอุปมาอุปมัยและลักษณนามหลายแห่ง

   

  โดย ณัฐกานต์  ตะวันแสงอร่าม

  จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com